Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

23 czerwca 2021

NR 82 (Czerwiec 2021)

Udzielanie informacjio osobach korzystających z pomocy społecznej innym organom i instytucjom – czy jest dopuszczalne, w jakich sytuacjach?

0 972

Przepis art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.) formułuje dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (regionalny ośrodek polityki społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, centrum usług społecznych, dom pomocy społecznej, placówka specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodek wsparcia i ośrodek interwencji kryzysowej), ogólną zasadę, zgodnie z którą w postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr osobistych.

Szczególnym wyrazem tejże zasady jest ustawowy obowiązek niepodawania do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia.
Obok ogólnego obowiązku wynikającego z przepisu art. 100 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ustawodawca w przepisie art. 100 ust. 2 ww. ustawy wskazał, że podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie pomocy społecznej określone w ustawie, przetwarzają dane osobowe osób, do których stosuje się ustawę oraz członków ich rodzin w zakresie i celu niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy. Jednocześnie zaś w przepisie art. 100 ust. 7 ww. ustawy doprecyzował, że podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie pomocy społecznej określone w niniejszej ustawie obowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych, które uzyskały przy wykonywaniu tych zadań.
Jak wynika z powyższego, przepisy ustawy o pomocy społecznej, mając na względzie szczególną sytuację osób i rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, w szczególności zaś ochronę tych podmiotów przed stygmatyzacją, sformułowały daleko idące zasady ochrony w zakresie poufności przetwarzanych da...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy