Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą , Otwarty dostęp

23 czerwca 2021

NR 82 (Czerwiec 2021)

Cudzoziemiec w pomocy społecznej (dopuszczalne formy pomocy)

0 152

Przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.) regulują zasady przyznawania świadczeń określonych w tejże ustawie nie tylko w odniesieniu do osób posiadających obywatelstwo polskie, mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale także cudzoziemcom. W tym ostatnim jednak przypadku uregulowania zawarte w ustawie określają dodatkowe wymogi formalne, a także zakres możliwego wsparcia.

Zgodnie z przepisem art. 5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spełnienie powyższej przesłanki otwiera w stosunku do obywateli polskich pełen katalog świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych przewidzianych przepisem art. 36 ustawy o pomocy społecznej, oczywiście po spełnieniu dodatkowych przesłanek dla poszczególnych rodzajów świadczeń wynikających z przepisów szczególnych dla danego świadczenia.

POLECAMY

Co dla określonej grupy cudzoziemców?

W tożsamej sytuacji jak obywatele polscy znajdują się, na podstawie art. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, cudzoziemcy (pierwsza grupa), mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowie ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 293 z późn. zm.), posiadających prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Przyjmując nomenklaturę z powyższego akapitu, zaliczającą cudzoziemców do określonej grupy ze względu na ich wspólną cechę, do drugiej grupy cudzoziemców, znajdujących się w tożsamej sytuacji jak obywatele polscy, zgodnie z przepisem art. 5 pkt 2 lit. a ustawy o pomocy społecznej, zaliczają się cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 35 z późn. zm.) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
Okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy o cudzoziemcach, w związku z którymi udziela się zezwolenia na pobyt czasowy są: 

  • nadanie statusu uchodźcy,
  • udzielenie ochrony uzupełniającej.

Okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach, w związku z którą udziela się zezwolenia na pobyt czasowy, jest posiadanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej wraz z zamiarem wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zamiarem podjęcia/kontynuowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studiów lub szkolenia zawodowego lub po wykazaniu, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Ważne

Odpowiednim dokumentem potwierdzającym charakter pobytu na terytorium Polski, wymaganym przepisem art. 5 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, jest decyzja właściwego organu określonego przepisami ustawy o cudzoziemcach (wojewoda).


W ramach drugiej grupy cudzoziemców w sposób szczególny traktowani są cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej – o czym mowa będzie w dalszej części niniejszego artykułu.
Kolejną, trzecią grupą cudzoziemców uprawnioną jednak już do określonych świadczeń z pomocy społecznej, zgodnie z przepisem art. 5 pkt 2 lit.b ustawy o pomocy społecznej, są cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany. Ta grupa cudzoziemców jest uprawniona wyłącznie do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej w formie: schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego. Katalog ustawowy jest w tym przypadku zamknięty i nie ma od niego odstępstw.
Ostatnią, czwartą grupą cudzoziemców, którym mogą być udzielone świadczenia z pomocy społecznej są, zgodnie z przepisem art. 5a ustawy o pomocy społecznej:

  • cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy o cudzoziemcach (zaświadczenie o domniemaniu bycia ofiarą handlu ludźmi),
  • cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy o cudzoziemcach (zezwolenie na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi),
  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin posiadających zaświadczenie, o którym mowa w art. 41a ust. 1 tej ustawy (zaświadczenie o domniemaniu bycia ofiarą handlu ludźmi).

Podobnie jak w przypadku trzeciej grupy cudzoziemców, omawianej w tym miejscu czwartej grupie cudzoziemców przysługuje ograniczony katalog świadczeń z pomocy społecznej obejmujący: interwencję kryzysową, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie oraz zasiłek celowy. Tożsamo jak w przypadku trzeciej grupy, katalog ustawowy jest w tym przypadku zamknięty i nie ma od niego odstępstw.

Szczególny rodzaj wsparcia

Jak wskazano wcześniej, w akapicie poświęconym drugiej grupie cudzoziemców, w sposó...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy