Dział: Kierownik ops

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Placówka wsparcia dziennego – jak zrealizować zadanie gminy z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?

Placówki wsparcia dziennego są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny, w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych. W pracy z dzieckiem współpracują z rodzicami, opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi, a uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i co do zasady dobrowolne. W niniejszym artykule przedstawione zostawią węzłowe zagadnienia związane z problematyką realizacji tego zadania przez gminę.

Czytaj więcej

Zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu

Instytucja pomocy społecznej ma możliwość przyznawania określonej pomocy w postaci zasiłków celowych, jednak nie należy zapominać o fakcie, że w pewnych okolicznościach może również zażądać ich zwrotu.

Czytaj więcej

Zmiana czy uchylenie – kiedy należy zmienić, a kiedy uchylić decyzję przyznającą świadczenia z pomocy społecznej?

Organ pomocy społecznej, który przyznaje danej osobie świadczenie z pomocy społecznej zawsze bierze pod uwagę sytuację życiową i majątkową osoby ubiegającej się o świadczenie na dzień wydania decyzji administracyjnej w tym przedmiocie. Biorąc pod uwagę skalę i zakres udzielanej pomocy społecznej, nieuniknione są sytuacje, kiedy w trakcie pobierania świadczenia z pomocy społecznej ulegnie zmianie stan prawny lub faktyczny dotyczący świadczeniobiorców albo też ujawnione zostaną fakty świadczące o tym, że świadczeniobiorca wprowadził w błąd organ administracji co do swojej sytuacji dochodowej lub też nie poinformował o jej zmianie w trakcie pobierania świadczenia.

Czytaj więcej

Aktualne spojrzenie na obowiązki kierownika OPS-u

Obowiązki pracodawcy, a więc i kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, wskazane są w sposób niewyczerpujący w art. 94 Kodeksu pracy.

Czytaj więcej

Porozmawiajmy o urlopie

Czerwiec to z reguły czas urlopów pracowniczych. Tym bardziej wartymi uwagi stają się zagadnienia takie jak: zlecanie wykorzystania zaległego urlopu, odmowa jego przyznania czy możliwości przerwania czasu urlopowego pracownika i wezwania go do stawienia się w pracy.

Czytaj więcej

Ustalenie istnienia stosunku pracy

Zawarcie umowy cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę to tylko jeden z aspektów wart omówienia, kiedy rozważamy zagadnienia związane z ustaleniem istnienia stosunku pracy.

Czytaj więcej

Zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych – prawa i obowiązki pracownika samorządowego i pracodawcy

Zgodnie z definicją pracy w godzinach nadliczbowych, praca wykonywaną w godzinach nadliczbowych to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.
 

Czytaj więcej

Zmiany w przepisach prawa pracy związane z pandemią z perspektywy pracowników budżetowych

Pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na sposób w jaki wykonujmy pracę. Znaczna część pracowników budżetowych pracuje w trybie pracy zdalnej lub hybrydowej. Do tego sytuacje, w których pracownik znalazł się na kwarantannie stają się nagminne. Jak przepisy regulują nowe realia pracy i do czego zobowiązany jest pracodawca?

Czytaj więcej

Wszystko o umowach cywilnoprawnych

Obowiązek rejestracji umów o dzieło, planowane zmiany opodatkowania umów o dzieło oraz omówienie różnych form zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem umowy-zlecenia i umowy o dzieło to katalog zagadnień, który należy znać, by swobodnie poruszać się w tematyce umów cywilnoprawnych.

Czytaj więcej

Wypadek przy pracy – omówienie zasad postępowania

Wypadek przy pracy został zdefiniowany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r. (t.j.: z 6 czerwca 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1205) jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Czytaj więcej

Odpowiedzialność porządkowa i odszkodowawcza pracowników

W jakich sytuacjach istnieje możliwość nałożenia kar porządkowych na pracowników? Kiedy ponoszą odpowiedzialność zarówno porządkową, jak i odszkodowawczą? Czym jest szkoda umyślna? Ten zbiór pytań może nurtować niejednego pracodawcę.

Czytaj więcej

Urlop pracownika – omówienie

W polskim Kodeksie pracy pojawia się wiele różnych rodzajów urlopu (wypoczynkowy, bezpłatny, szkoleniowy, okolicznościowy), a każdy z nich zasługuje na osobne omówienie.
Czytaj więcej