Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kierownik ops , Otwarty dostęp

23 czerwca 2021

NR 82 (Czerwiec 2021)

Porozmawiajmy o urlopie

0 793

Czerwiec to z reguły czas urlopów pracowniczych. Tym bardziej wartymi uwagi stają się zagadnienia takie jak: zlecanie wykorzystania zaległego urlopu, odmowa jego przyznania czy możliwości przerwania czasu urlopowego pracownika i wezwania go do stawienia się w pracy.

Do urlopów pracowniczych możemy zaliczyć: urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny, urlop szkoleniowy oraz urlop okolicznościowy.

POLECAMY

Urlop wypoczynkowy

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego oraz płatnego urlopu wypoczynkowego.
Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu, a tylko w wyjątkowych sytuacjach za niewykorzystany urlop może otrzymać ekwiwalent pieniężny.

Sposób nabycia prawa do urlopu

W zależności od tego, czy pracownik podejmuje pracę pierwszy raz w życiu, czy już uprzednio pracował, różny jest sposób nabycia prawa do tego urlopu. Jeżeli pracownik do tej pory nie pracował, wówczas w pierwszym roku pracy uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku (czyli 1,66 dnia). Nabywa więc prawo do urlopu „z dołu”.

Przykład

 1. Pracownik został zatrudniony po raz pierwszy 1 kwietnia 2021 r. Po miesiącu pracy będzie mu przysługiwało 1,66 dnia wolnego. Prawo do tego urlopu nabywa 30 kwietnia 2021 r. Natomiast 1 stycznia 2022 r. nabędzie już prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze.
 2. Pracownik zatrudnia się po raz pierwszy 5 maja 2021 r., prawo do urlopu nabywa 4 czerwca 2021 r.
 3. Pracownik pracuje po raz pierwszy 7 dni u danego pracodawcy. Następnie zatrudnia się w innym podmiocie. Prawo do pierwszego urlopu nabędzie z upływem 30 dni zatrudnienia.

Jeżeli pracownik kiedykolwiek wcześniej już pracował, wówczas 1 stycznia każdego nowego roku nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze. W takiej sytuacji nabywa prawo do urlopu „z góry”.


Wymiar urlopu

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od okresu zatrudnienia i wynosi, co do zasady, 20 dni, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat oraz 26 dni, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat. W przypadku niepełnoetatowca wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Jeżeli po przeliczeniu okazuje się, iż pracownikowi przysługuje niepełny dzień urlopu, wówczas zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Przykład

Pracownik zatrudniony na ½ etatu ma prawo odpowiednio do 10 (20: 2 = 10) bądź 13 (26: 2 = 13) dni urlopu. Pracownik zatrudniony na ¼ etatu będzie mógł wykorzystać w danym roku 5 (20: 4 = 5) bądź 7 (26: 4 = 6,5 co po zaokrągleniu w górę daje 7) dni urlopu.

Niektóre grupy pracowników mają prawo do wyższego wymiaru urlopu, np. pracownicy socjalni pracujący w określonych w przepisach warunkach bądź osoby zaliczone do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.


Aby ustalić, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi, należy wziąć także pod uwagę:

 • okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy,
 • okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy – jeżeli pracownik pozostaje jednocześnie w dwóch lub więcej stosunkach pracy – nie można natomiast dublować tych okresów,
 • okresy nauki, a mianowicie:
 • ukończenie zasadniczej lub innej równorzędnej...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!

Przypisy