Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

26 czerwca 2018

NR 53 (Kwiecień 2018)

Współpraca w ramach systemu opieki (część I)

0 1241

Asystent rodziny, pracownik socjalny, koordynator pieczy zastępczej, kurator sądowy – jak znaleźć wspólną płaszczyznę współpracy dla przedstawicieli różnych instytucji udzielających pomocy rodzinom przeżywającym trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci?

Głównym celem uchwalenia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.) było wprowadzenie do porządku prawnego aktu zapewniającego każdemu dziecku stabilne, trwałe i rodzinne środowisko wychowawcze. W uzasadnieniu tej ustawy wskazano, że obowiązek w tym zakresie spoczywa na Państwie, a wzmocnieniem tego obowiązku stał się zapis preambuły, w której zawarto formułę: [...] skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.

POLECAMY

Analiza ogółu działań podejmowanych w ramach wspierania rodziny na podstawie przepisów ustawy zdaje się potwierdzać to, że na pewno skrupulatnie realizowane jest jedno z zadań ustawowych – kontrola i nadzór nad działalnością instytucji zaangażowanych bezpośrednio w udzielanie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze. W działaniach poszczególnych instytucji na pierwszy plan wysuwa się bowiem monitorowanie działań przez poszczególnych przedstawicieli instytucji, co w kontekście zapisów samej ustawy nie stanowi co prawda żadnego uchybienia. Jednakże – w naszej ocenie – w wielu przypadkach pomija się, albo przynajmniej marginalizuje, monitorowanie działań podejmowanych przez samych rodziców. Owo wywiedzione z uzasadnienia do projektu ustawy przekonanie, że zapewnienie dziecku stabilnego, trwałego i rodzinnego środowiska wychowawczego spoczywa na Państwie, tj. instytucjach działających w obszarze ustawy i ocena wyłącznie ich działań sprawia, iż w wielu wypadkach zdejmuje się z rodziców poczucie odpowiedzialności za własne dzieci, obarczając nim przedstawicieli systemu.

Sprzyja temu swoista nadinterpretacja art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którym obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organac...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy