Dział: Prawo pod lupą

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Część I – dłużnik alimentacyjny

Zgodnie z preambułą do ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów należy łączyć z działaniami zmierzającymi do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji. Dlatego w ustawie tej znalazły się regulacje nie tylko umożliwiające wsparcie dla wierzycieli alimentacyjnych, ale także narzędzia pozwalające na dyscyplinowanie dłużników do realizowania obowiązku alimentacyjnego.

Czytaj więcej

Zmiany w prawie pracy (cz. II)

Aktualnie trwają prace legislacyjne nad kolejną zmianą przepisów prawa pracy. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało dwie obszerne nowelizacje do Kodeksu pracy. Objęte pierwszym projektem nowelizacji (druk sejmowy nr 2335) zmiany dotyczące dwóch obszarów – kontroli trzeźwości pracowników oraz pracy zdalnej – są już przedmiotem prac Sejmu. Natomiast drugi projekt znajduje się jeszcze w legislacyjnej poczekalni.

Czytaj więcej

Zmiany w prawie pracy (cz. I)

Kodeks pracy to jedna z najczęściej – przynajmniej w ostatnich latach – nowelizowanych ustaw. Szybko zmieniającą się rzeczywistość wymaga od ustawodawcy podejmowania prób nadążania z regulacjami prawnymi za potrzebami rynku pracy. Dowodzą tego ostatnio zaproponowane zmiany przepisów prawa pracy.

Czytaj więcej

Dodatek węglowy – nowe świadczenie o charakterze osłonowym

Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym uchwalone zostało kolejne – po dodatku osłonowym – świadczenie mające na celu wsparcie obywateli w związku z problemami energetycznymi. W odróżnieniu jednak od dodatku osłonowego ma ono charakter bardziej powszechny, bo niezależny od dochodu.

Czytaj więcej

Lokalne Plany Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych – czy umożliwią rozwój usług środowiskowych?

W czerwcu br. Rada Ministrów przyjęła dokument pod nazwą „Strategia Rozwoju Usług Społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.)”. Proces opracowania tego dokumentu trwał długo i rozpoczął się już w 2012 roku od „Ogólnoeuropejskich wytycznych dotyczących przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności”. Dokumenty te warto przeanalizować, gdyż znajomość zawartych w nich treści znacząco ograniczyłaby duży poziom frustracji związany z pojęciem deinstytucjonalizacji.

Czytaj więcej

Umieszczenie w DPS osoby z zaburzeniami psychicznymi – wybrane aspekty prawne w orzecznictwie sądów administracyjnych

Chociaż przesłanki umieszczenia w domu pomocy społecznej osoby z zaburzeniami psychicznym są podobne jak w przypadku osób, które takich zaburzeń nie wykazują, to jednak zasady postępowania są nieco odmienne, a procedury bardziej złożone.

Czytaj więcej

W ostatnią drogę z OPS-em… – czyli o sprawieniu pogrzebu przez gminę

Zazwyczaj zorganizowanie uroczystości pogrzebowej jest dla pogrążonych w smutku członków rodziny i przyjaciół zmarłego możliwością oddania mu ostatniej posługi, okazania szacunku i godnego pożegnania. Jednak bywa i tak, że tej rodziny i przyjaciół nie ma, a jeśli nawet są – nie wyrażają zainteresowania sprawieniem pogrzebu. Co w takim wypadku stanowią przepisy obowiązujących ustaw?

Czytaj więcej

Gdy interesów dziecka pilnuje OPS, a nie rodzic – czyli kilka słów o marnotrawieniu „pięćsetki” w nowej odsłonie

Na początku 2022 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od tego momentu instytucją właściwą w sprawie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłaty stał się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie oznacza to jednak, że z gminy zniknęły wszystkie zadania przewidziane tą ustawą.

Czytaj więcej

Refleksje nad wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej w kontekście projektowanych zmian do ustawy

W ostatnich latach kilkukrotnie podejmowano próby znowelizowania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednak projekty przygotowanych zmian nie zostały sfinalizowane. Obecnie zaproponowana nowelizacja ma jednak szanse na uchwalenie. Jeśli zostanie ona przyjęta przez ustawodawcę, stanowić będzie duże wyzwanie dla jednostek realizujących zadania przede wszystkim z zakresu pieczy zastępczej i adopcji.

Czytaj więcej

Dlaczego Centra Usług Społecznych nie są takie straszne, jak je (niektórzy) malują?

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o realizacji usług społecznych przez Centra Usług Społecznych na stałe do obrazu pomocy społecznej wprowadziła CUS. Co się od tego momentu zdarzyło? Niniejszy artykuł będzie rodzajem zbiorczej refleksji nad tym zagadnieniem.

Czytaj więcej

Dochód z umowy o pracę w pomocy społecznej (art. 8 ust. 3 ustawy) – skąd tyle wątpliwości wokół kosztów uzyskania przychodu?

Ustawą z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 803) znowelizowane zostały m.in. przepisy art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, dotyczące obliczania dochodu beneficjentów pomocy społecznej. Przyznam, że nawet nie przyszło mi na myśl, że ta – wydawałoby się oczywista – zmiana wywoła tyle wątpliwości i dyskusji wśród pracowników socjalnych.

Czytaj więcej

W jaki sposób automatyzacja procesów może usprawnić pracę pracowników instytucji publicznych?

Automatyzacja procesów biurowych to zjawisko, z którym mamy do czynienia coraz częściej, również w urzędach, i szerzej – w administracji publicznej. W jaki sposób systemy informatyczne mogą wesprzeć pracowników tych instytucji?

Czytaj więcej