Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

18 kwietnia 2019

NR 63 (Kwiecień 2019)

Alternatywa dla DPS-ów

0 63

W przepisie art. 54 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) określone zostały przesłanki umieszczenia w domu pomocy społecznej. Inną możliwością zabezpieczenia opieki osobom niepełnosprawnym jest placówka całodobowej opieki, działająca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisem art. 67 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia wojewody.
Zezwolenie na prowadzenie takiej placówki może zostać wydane, jeśli spełniono warunki i standardy określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej. Standardy opieki w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku określają przepisy art. 68 ustawy o pomocy społecznej. W szczególności standardy te obejmują świadczenie przez całą dobę usług:

  • opiekuńczych (pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację, opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem), 
  • bytowych (miejsce w placówce, wyżywienie, utrzymanie czystości).

Ze względu na właściwości osobiste osób, korzystających z tej formy wsparcia, świadczenie usług w omawianych placówkach uwzględniać powinien ich stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Stąd też – zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej – usługi świadczone w placówce obejmują pomoc w czynnościach życia codziennego, a w miarę potrzeby także pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu, organizację czasu wolnego, pomoc w zakupie odzieży i obuwia, jak również pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. 

W trosce o standardy

W ramach ustawowych standardów określone zostały minima dotyczące miejsca pobytu. Budynek, w którym mieści się placówka, a także jego otoczenie, muszą być pozbawione barier architektonicznych, w samych zaś budynkach – o ile są wielokondygnacyjne bez wind – pokoje mieszkalne muszą być usytuowane 
na parterze. Pokoje mieszkalne nie mogą być więcej niż trzyosobowe, przy czym w pokojach wieloosobowych ich minimalna powierzchnia wynosić musi 6 m2 na osobę (z maksymalnie 5% odstępstwem). Wyjątek stanowią pokoje wyłącznie dla osób leżących. Dopuszczalne jest w takim przypadku umiejscowienie czterech osób w jednym pokoju, przy czym nadal jego powierzchnia nie może być mniejsza niż 6 m2 na osobę, z 5% odstępstwem. Każdy pokój mieszkalny musi być wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła i szafkę nocną dla każdej przebywającej w nim osoby.

W przestrzeni wspólnej placówka powinna posiadać pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, jedną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób, wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

W zakresie związanym z potrzebami egzystencjalnymi placówka powinna zapewniać co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza. 

Przerwa między posiłkami nie może być krótsza niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie powinien być podawany wcześniej niż o godzinie 18. Niezależnie od podstawowego wyżywienia powinien być zapewniony dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami, a także możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym i w razie potrzeby także karmienie. Poza tym zapewnione muszą być środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej, jak również sprzątanie pomieszczeń. 

Zgodnie z przepisem art. 68a ustawy o pomocy społecznej, podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą umowę o świadczenie usług w placówce, dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby w przypadku braku numeru PESEL, imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w placówce, jeżeli został ustanowiony, informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, a także dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placó...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy