Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

18 kwietnia 2019

NR 63 (Kwiecień 2019)

Alternatywa dla DPS-ów

0 757

W przepisie art. 54 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) określone zostały przesłanki umieszczenia w domu pomocy społecznej. Inną możliwością zabezpieczenia opieki osobom niepełnosprawnym jest placówka całodobowej opieki, działająca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisem art. 67 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia wojewody.
Zezwolenie na prowadzenie takiej placówki może zostać wydane, jeśli spełniono warunki i standardy określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej. Standardy opieki w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku określają przepisy art. 68 ustawy o pomocy społecznej. W szczególności standardy te obejmują świadczenie przez całą dobę usług:

POLECAMY

  • opiekuńczych (pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację, opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem), 
  • bytowych (miejsce w placówce, wyżywienie, utrzymanie czystości).

Ze względu na właściwości osobiste osób, korzystających z tej formy wsparcia, świadczenie usług w omawianych placówkach uwzględniać powinien ich stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Stąd też – zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej – usługi świadczone w placówce obejmują pomoc w czynnościach życia codziennego, a w miarę potrzeby także pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu, organizację czasu wolnego, pomoc w zakupie odzieży i obuwia, jak również pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. 

W trosce o standardy

W ramach ustawowych standardów określone zostały minima dotyczące miejsca pobytu. Budynek, w którym mieści się placówka, a także jego otoczenie, muszą być pozbawione barier architektonicznych, w samych zaś budynkach – o ile są wielokondygnacyjne bez wind – pokoje mieszkalne muszą być usytuowane 
na parterze. Pokoje mieszkalne nie mogą być więcej niż trzyosobowe, przy czym w pokojach wieloosobowych ich minimalna powierzchnia wynosić musi 6 m2 na osobę (z maksymalnie 5% odstępstwem). Wyjątek stanowią pokoje wyłącznie dla osób leżących. Dopuszczalne jest w takim przypadku umiejscowienie czterech osób w jednym pokoju, przy czym nadal jego powierzchnia nie może być mniejsza niż 6 m2 na osobę, z 5% odstępstwem. Każdy pokój mieszkalny musi być wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła i szafkę nocną dla każdej przebywającej w nim osoby.

W przestrzeni wspólnej placówka powinna posiadać pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, jedną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób, wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

W zakresie związanym z potrzebami egzystencjalnymi placówka powinna zapewniać co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza. 

Przerwa między posiłkami nie może być krótsza niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie powinien być podawany wcześniej niż o godzinie 18. Niezależnie od podstawowego wyżywienia powinien być zapewniony dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami, a także możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym i w razie potrzeby także karmienie. Poza tym zapewnione muszą być środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej, jak również sprzątanie pomieszczeń. 

Zgodnie z przepisem art. 68a ustawy o pomocy społecznej, podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą umowę o świadczenie usług w placówce, dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby w przypadku braku numeru PESEL, imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w placówce, jeżeli został ustanowiony, informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, a także dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce. Podmiot prowadzący placówkę zobligowany jest także do umieszczenia w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzi placówkę, tablicy informacyjnej zawierającej informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, a także do umieszczenia na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzi placówkę, informacji dotyczących zakresu działalności prowadzonej w placówce oraz podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu.
Podmiot chcący prowadzić placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym – obok wniosku o wydanie odpowiedniego zezwolenia – w obecnym stanie prawnym musi przedstawić także dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom, zaświadczenie właściwego organu potwierdzające możliwość użytkowania obiektu określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), koncepcję prowadzenia placówki, informację o sposobie finansowania placówki i niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała placówką i zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do prowadzenia placówki.

Po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie placówki wojewoda wpisuje ją do jawnego rejestru.

W oczekiwaniu na nowelizację

Na zakończenie należy wskazać, że aktualnie prowadzone są prace nad nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, obejmującą między innymi materię placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym. (przebieg prac: //legislacja.rcl.gov.pl/ projekt/12305401/katalog/12472638#12472638). Projekt nowelizacji opracowany jest w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W dniu 14 grudnia 2018 r. przesłany został do Sekretarza Rady Ministrów. Aktualnie oczekuje na decyzję Rady Ministrów co do skierowania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
W zakresie omawianej materii zmiany mają dotyczyć:

  1. w zakresie zezwoleń na prowadzenie placówki (art. 67 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej) – nałożenie na występującego o zezwolenie obowiązku przedłożenia oświadczenia, że nie został prawomocnie ukarany za czyny, o których mowa w art. 130 ust. 4-6 ustawy o pomocy społecznej, w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki; oświadczenie to składane będzie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia; składający oświadczenie będzie obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”; klauzula taka zastępować będzie pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;
  2. wprowadzenia nowych przepisów w art. 67 – dodanie ust. 3a–3c, zgodnie z którymi jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki, przestanie spełniać warunki określone w ustawie, przestanie spełniać standardy, o których mowa w art. 68 ustawy, nie przedstawi na żądanie wojewody w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów, o których mowa w art. 67 ust. 2 pkt 3 – wojewoda wyznaczy dodatkowy termin na spełnienie warunków lub standardów albo na dostarczenie wymaganych dokumentów, a po jego bezskutecznym upływie, cofnie zezwolenie na prowadzenie placówki, z jednoczesnym wykreśleniem placówki z rejestru;
  3. wprowadzenia nowych przepisów w art. 68 – dodanie ust. 2a–2h, zgodnie z którymi, w przypadku gdy brak opieki zagrażać będzie życiu lub poważnie zagrażać będzie zdrowiu osoby przebywającej w placówce, będącej osobą z zaburzeniami psychicznymi, osoba kierująca tą placówką będzie mogła ograniczyć możliwość samodzielnego opuszczania przez tę osobę terenu placówki na podstawie zaświadczenia lekarza wydanego na czas oznaczony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, wskazującego zasadność takiego ogran...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy