Interwencja kryzysowa a interwencja socjalna

Czyli zadania OPS-u i PCPR-u  na rzecz osoby w kryzysie

Prawo pod lupą

Najczęściej jeśli w dyskusji pojawia się sformułowanie „interwencja kryzysowa”, rozumiane jest ono jako działania kierowane wobec osób dotkniętych przemocą bądź ofiar przestępstw. Jednak krąg osób wymagających objęcia interwencją kryzysową jest znacznie szerszy, zatem powinna znaleźć ona zastosowanie nie tylko w sytuacjach wystąpienia zjawiska przemocy czy molestowania. Interwencja kryzysowa jest niewątpliwie ważnym elementem skutecznej pracy z osobą czy rodziną „po przejściach”, stanowi bowiem często swoiste preludium dla interwencji socjalnej, bo skuteczność działań pomocowych (rozumianych jako wspieranie osób czy rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej) w dużej mierze powinna opierać się na pracy z osobą emocjonalnie i psychicznie stabilną.

Interwencja kryzysowa jest stosunkowo „młodym” elementem działań pomocowych. Sformułowana w USA w latach 50. XX wieku, a rozwinięta w latach 60., początkowo traktowana była jako forma krótkoterminowego wsparcia psychologicznego, ale z uwagi na złożoność i zróżnicowanie problemów ludzi potrzebujących pomocy psychologicznej, konieczne stało się połączenie różnych nurtów wspierania osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych1

POLECAMY

W polskim prawodawstwie z zakresu pomocy społecznej interwencja kryzysowa sformułowana została dopiero pod koniec lat 90., a dokładnie od 1 stycznia 1999 r. Wówczas to do ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej dodano w art. 2a definicję interwencji kryzysowej rozumianej jako [...]świadczenie specjalistycznych usług, zwłaszcza psychologicznych, prawnych, hotelowych, które są dostępne całą dobę – osobom, rodzinom i społecznościom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej – w celu zapobieżenia powstawania lub pogłębiania się dysfunkcji tych osób, rodzin lub społeczności2

Nowa ustawa o pomocy społecznej (aktualnie obowiązująca ze zmianami) początkowo zawierała wąską definicję interwencji kryzysowej. Zgodnie z obowiązującym w pierwotnym brzmieniu art. 47 ust. 1, interwencję kryzysową określono jako zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji. I już wtedy ten rodzaj działań był niezależny od sytuacji dochodowej osoby czy rodziny. Art. 47 ust. 1 zmieniony został 21 listopada 2005 r. ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493) i w takim brzmieniu obowiązuje obecnie.

Ustawowa definicja interwencji

W aktualnym brzmieniu art. 47 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, a jej celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy