Dołącz do czytelników
Brak wyników

Tematu numeru

22 lutego 2019

NR 46 (Lipiec 2017)

Szpital a OPS
Klucz do udanej współpracy na linii pracownik socjalny zatrudniony w szpitalu a OPS

0 2838

Zadania pracownika socjalnego zatrudnionego w OPS i szpitalu są jasno rozgraniczone, a ich kompetencje podzielone. Jednak dla dobra pacjenta kluczową rolę odgrywa ścisła współpraca między obiema instytucjami i wymiana informacji. 

Zgodnie z art. 120 ustawy o pomocy społecznej, pracowników socjalnych, oprócz OPS-ów, mogą również zatrudniać inne instytucje do wykonywania zadań tych jednostek w zakresie pomocy społecznej. W szczególności mogą to być jednostki organizacyjne właściwe w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, szpitale, zakłady karne, organizacje pozarządowe, którym zlecono wykonywanie niektórych zadań w zakresie pomocy społecznej, a także jednostki realizujące zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Kwalifikacje pracownika socjalnego zatrudnionego w takiej placówce, niezależnie od jej rodzaju, muszą odpowiadać tym, które określone zostały w art. 116 ustawy o pomocy społecznej. Natomiast zakres zadań tego pracownika uzależniony jest od charakteru jednostki, w której jest on zatrudniony. 

POLECAMY

Pracownik socjalny w szpitalu

Zgodnie z ustalonym i prezentowanym przez większość placówek opieki zdrowotnej zatrudniających pracowników socjalnych stanowiskiem, nadrzędnym celem pracy socjalnej w szpitalu jest zabezpieczenie zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia poczucia bezpieczeństwa pacjentowi oraz jego rodzinie, udzielanie merytorycznego wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Pracownik socjalny współpracuje  z  interdyscyplinarnym zespołem  terapeutycznym (lekarz, pielęgniarka, psycholog, pedagog itd.)  w celu  całościowego podejścia do problemów zdrowotnych  pacjenta w kontekście uwarunkowań społeczno-opiekuńczych.

Z punktu widzenia procedur w pomocy społecznej niewątpliwie pozytywną zmianą, która zaszła w ostatnich latach, jest coraz większy odsetek szpitali zatrudniających pracowników socjalnych, ponieważ stanowią oni (a przynajmniej powinni) swoisty „łącznik” pomiędzy OPS a szpitalem oraz przede wszystkim pacjentem szpitala, który działań ze strony pomocy społecznej wymaga.

Do najczęściej wymienianych w zakresach czynności zadań pracownika socjalnego w szpitalu należy:

 • przeprowadzanie wywiadów z pacjentami w celu rozpoznania jego sytuacji socjalno-bytowej oraz sytuacji po opuszczeniu szpitala,
 • przeprowadzanie wywiadów z rodziną pacjenta w celu rozpoznania sytuacji socjalno-bytowej pacjenta po zakończeniu hospitalizacji,
 • zbieranie informacji na temat funkcjonowania pacjenta i jego rodziny w środowisku od służb socjalnych (ośrodki pomocy społecznej),
 • stawianie diagnozy społecznej pacjenta,
 • utrzymanie stałego kontaktu z rodziną pacjenta podczas jego hospitalizacji,
 • udzielanie informacji dotyczących procedur kierowania do ZOL, DPS, środowiskowych domów samopomocy,
 • wyszukiwanie zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, placówek rehabilitacyjnych posiadających wolne miejsca lub najszybszy dostęp do świadczeń,
 • kompletowanie dokumentów dotyczących umieszczenia pacjenta w domach pomocy społecznej, zakładach leczniczo-o...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!

Przypisy