Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

24 września 2018

NR 57 (Wrzesień 2018)

Nowe kryteria dochodowe w świadczeniach pieniężnych z pomocy społecznej

0 940

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, weryfikacja kryteriów dochodowych jest dokonywana co trzy lata – ostatnia miała miejsce w 2015 roku, dlatego kolejna przypada na rok bieżący. Jak zatem obecnie wyglądają kryteria dochodowe oraz wysokości świadczeń w pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnym i zmiany wysokości zasiłku pielęgnacyjnego?

Rada Ministrów przyjęła propozycje weryfikacji kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Zmiany poczyniono w oparciu o badania progu interwencji socjalnej poczynione przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. 
W dniu 13 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 
2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wejdzie w życie 1 października 
2018 roku.
Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem Rady Ministrów, od 1 października 2018 roku będą obowiązywały następujące kwoty kryteriów dochodowych z pomocy społecznej:

POLECAMY

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł (poprzednio kwota ta wynosiła 634 zł),
  • dla osoby w rodzinie – 528 zł (poprzednio było to 514 zł).

Kryterium dla osoby samotnie gospodarującej zwiększy się zatem o 67 zł, a dla osoby w rodzinie – o 14 zł, przy czym przez osobę samotnie gospodarującą należy rozumieć osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe, natomiast przez rodzinę ustawodawca rozumie osoby spokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Zmianie ulegnie także kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – będzie wynosić 308 zł zamiast dotychczasowego 208 zł.
Podwyższono również kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Obecnie wynosi ona 1722 zł, a od 1 października 2018 roku wyniesie 1763 zł.
Stawki kryterium dochodowego mają znaczenie w szczególności przy ustalaniu prawa do zasiłku stałego, zasiłku okresowego oraz zasiłku celowego. Warto przypomnieć, że rada gminy może w drodze uchwały podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

Między teorią a praktyką 

W praktyce ustalenie dochodu jest źródłem wielu wątpliwości. Należy mieć na uwadze stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z dnia 28 października 2016 r. (sygn. akt: I OSK 3026/15) skonstatował, iż „[…] ogólna definicja dochodu dla celów pomocy społecznej ujęta została w art. 8 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym dochodem jest każdy przychód bez względu na tytuł i źródło jego uzyskania, pomniejszony jedynie o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Warunkiem uznania środków pieniężnych za dochód jest przychód, czyli określone przysporzenie finansowe. Ustawodawca nie definiuje przychodu, nie łączy go z działalnością zarobkową, wręcz przeciwnie – traktuje go bardzo szeroko, niezależnie od źródła i tytułu jego otrzymania. Takie ujęcie pozwala zaliczyć do dochodu różne przysporzenia, które na podstawie odrębnych przepisów nie są kwalifikowane jako dochód. Przykładowo można wymienić zwrot nadpłaconego podatku, przyznanie kredytu czy odszkodowanie z tytułu wypadku. 

Zmiany w świadczeniach rodzinnych

Rada Ministrów przyjęła również w dniu 15 maja 2018 roku propozycje zmiany wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń zawartych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, kwoty zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, kryteria dochodowe uprawniające do: zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz wysokości świadczeń rodzinnych (z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego) – są weryfikowane co trzy lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Weryfikacji podlega również wysokość zasiłku dla opiekuna. Najbliższa weryfikacja przypada 1 listopada 2018 roku. Z uwagi na powyższe, 31 lipca 2018 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od daty opublikowania rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. O przyjęciu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu. Ustalenia przyjęte przez Rząd dotyczą nowego okresu zasiłkowego 2018/2019. 
Podwyższone kwoty wskazanych świadczeń mają obowiązywać od 1 listopada 2018 roku. 
Rząd zaproponował, aby wysokości kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku rodzinnego, pozostały na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynosiły: kryterium dochodowe ogólne – 674 zł, kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł. Powyższe oznacza, że przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego w dalszym ciągu uzależnione będzie od spełnienia kryterium dochodowego i po 1 listopada 2018 roku zasiłek zostanie przyznany, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekroczy kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługiwał będzie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekroczy kwoty 764 zł. Brak waloryzacji kryteriów dochodowych oznacza jednocześnie, że do końca października 2021 r. (jak już wspomniano weryfikacja ma miejsce co trzy lata) będą one utrzymane na wskazanym poziomie.
Wysokości wskazanych świadczeń nie ulegną zmianie i nadal będą uzależnione od wieku dziecka, wynosząc odpowiednio: 95 zł – na dziecko do ukończenia 5. roku życia; 124 zł – na dziecko od 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia; 135 zł – na dziecko od 18. roku do ukończenia 24. roku życia.
Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym stanowi jednocześnie kryterium dochodowe warunkujące prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego. 
Nie zmieni się też kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i nadal będzie ono wynosić 1922 zł. 
Osoby niepełnosprawne doczekały się wreszcie realizacji jednego ze swoich najważniejszych postulatów. Podwyższone zostały bowiem kwoty zasiłku pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Od 1 listopada 2018 roku będą one wynosiły – dla zasiłku pielęgnacyjnego – 184,42 zł, co oznacza wzrost o 31,42 zł. Jest to pierwszy etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego. Kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego wyniesie 620 zł (wzrost o 100 zł). Zasiłek dla opiekuna od 1 listopada 2018 roku będzie wynosił 620 zł (wzrost również o 100 zł). Należy przypomnieć, że są to formy wsparcia wypłacane osobom, które nie pracują, gdyż poświęciły się opiece nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, ale nie mogą otrzymywać świadczenia pielęgnacyjnego z uwagi na to, że dysfunkcja zdrowotna ich krewnego powstała po ukończeniu 18. lub 25. roku życia. Warto w tym miejscu wskazać, że duża część niepełnosprawnych dorosłych, którzy nabyli prawo do emerytury lub renty z tytułu całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy, pobiera nie zasiłek pielęgnacyjny, a tak zwany dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty, który jest, jak inne świadczenia z ZUS, co roku waloryzowany. Wynosi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy