Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

29 października 2018

NR 58 (Październik 2018)

Nadchodzą zmiany w świadczeniach alimentacyjnych

0 1155

Od wielu miesięcy trwają zintensyfikowane prace nad wprowadzeniem zmian w zakresie poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Projektowane zmiany są odpowiedzią na od dawna zgłaszane przez środowiska prawnicze postulaty. Ustawodawca wychodzi naprzeciw jednemu z najpoważniejszych problemów, jakim jest niedopełnianie przez rodziców obowiązków alimentacyjnych wobec dzieci, powodujące narażanie małoletnich na niemożność zaspokojenia ich podstawowych potrzeb życiowych.

W pierwszej kolejności należy przypomnieć, że pogłębiona analiza problemu niealimentacji w jej aspekcie prawnokarnym doprowadziła do nowelizacji art. 209 Kodeksu karnego (dalej k.k.). Po nowelizacji, to jest od 31 maja 2018 roku, przepis ten otrzymał nowe brzmienie, dzięki czemu ułatwiono organom ścigania stosowanie reakcji prawnokarnej w stosunku do osób uchylających się od obowiązku alimentacyjnego. Przepis art. 209 § 1 k.k. w dotychczasowym brzmieniu stanowił, że: „Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” i powodował liczne trudności związane nie tylko ze zróżnicowaną oceną znamienia „uporczywości” (stanowiącego zachowanie długotrwałe, powtarzalne, nacechowane złą wolą i nieustępliwością), lecz również obowiązkiem udowodnienia istnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy faktem uporczywego niełożenia na osobę uprawnioną do świadczenia alimentacyjnego a narażeniem jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

POLECAMY

W rezultacie nowelizacji w art. 209 § k.k. zrezygnowano z posługiwania się znamieniem „uporczywości”, a okoliczność „narażenia na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych” stała się kryterium zaostrzającym odpowiedzialność karną za przestępstwo niealimentacji, przewidzianym w typie kwalifikowanym przestępstwa w art. 209 § 1a. Przepis art. 209 § 1 k.k. w nowym brzmieniu penalizuje czyn polegający na: uchylaniu się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy