Umieszczenie w schronisku a zapewnienie schronienia matce z małym dzieckiem

Różnice w postępowaniu o przyjęcie do ośrodków wsparcia

Prawo pod lupą

Umieszczenie w schronisku oraz pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży są formami niepieniężnymi pomocy społecznej. Zasadniczą różnicą pomiędzy świadczeniem z pomocy społecznej w formie schronienia a pomocą w formie pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży jest jednak to, że pierwszy rodzaj pomocy udzielany jest, co do zasady, osobom bezdomnym, natomiast drugi z uwagi na wystąpienie przesłanki przemocy lub innej sytuacji kryzysowej. 

I tak, pomoc w formie schronienia udzielana jest osobom bezdomnym, czyli, zgodnie z przepisem art. 6  pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2017, poz. 1769 z późn. zm.) osobom niezamieszkującym w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowanym na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobom niezamieszkującym w lokalu mieszkalnym i zameldowanym na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania. 

POLECAMY

Udzielenie schronienia zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Należy wskazać w tym miejscu, że na zasadzie określonej w przepisie art. 101 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, do udzielenia tej formy pomocy właściwą jest gmina ostatniego miejsca zameldowania osoby bezdomnej na pobyt stały. Jedynie w przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o to świadczenie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki, właściwą miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie (art. 101 ust. 3 ww. ustawy). W tym drugim jednak przypadku gmina właściwa ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu (art. 101 ust. 7 ww. ustawy), z wyłączeniem pobytu w noclegowni lub ogrzewalni 
(art. 48a ust. 10 ww. ustawy).

Udzielenie schronienia

Zgodnie z przepisem art. 48 ustawy o pomocy społecznej, osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona. Szc...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy