Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

21 lutego 2019

NR 47 (Wrzesień 2017)

Pomoc materialna dla uczniów w praktyce

0 1012

Zgodnie z przepisem art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.), pomoc materialna dla uczniów może mieć charakter socjalny albo motywacyjny. Jak zatem wygląda procedura udzielania pomocy o charakterze socjalnym w praktyce? 

Zgodnie z przepisem art. 90c ust. 2 ustawy o systemie oświaty, pomoc socjalna realizowana jest w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.

POLECAMY

Stypendium szkolne. Osoba uprawniona do zasiłku szkolnego

Zgodnie z przepisem art. 90b ust. 1 ustawy o systemie oświaty, prawo do pomocy materialnej przysługuje uczniowi. Oznacza to, że osobą uprawnioną do stypendium szkolnego jest uczeń, a nie jego rodzice.

Rodzice mogą co najwyżej złożyć wniosek o przyznanie świadczenia zgodnie z przepisem art. 90n ust. 2 pkt 1 ustawy. Należy bowiem wyraźnie odróżnić uprawnienie do świadczenia (przysługuje uczniowi), zatem od uprawnienia do złożenia wniosku (co przysługuje rodzicom niepełnoletniego ucznia). Tym samym decyzje administracyjne zapadłe w przedmiocie stypendium szkolnego (jak również zasiłku szkolnego – patrz przepis art. 90d ust. 1 ustawy) powinny być adresowane do małoletniego ucznia i kierowane do rąk rodzica, który złożył wniosek1. W konsekwencji powyższego, tylko uczeń jest stroną w postępowaniu administracyjnym w sprawie przyznania stypendium szkolnego, jeżeli jest osobą pełnoletnią.

Jeżeli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko, prawnie dopuszczalne jest prowadzenie jednego postępowania administracyjnego jako wszczętego jednym wnioskiem rodzica uczniów o przyznanie świadczeń o charakterze socjalnym (stypendiów szkolnych) dla każdego z kilkorga małoletnich...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy