Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

25 lutego 2019

NR 45 (Czerwiec 2017)

Nowe zasady pozyskiwania informacji w sprawie świadczeń

0 493

Pierwszego lipca 2017 roku wchodzą w życie nowe przepisy, które mają na celu usprawnienie procedury obsługi świadczeń poprzez zmniejszenie biurokracji i informatyzację procedury weryfikacji danych.  

W dniu 23 marca 2017 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych. Ustawa ta opublikowana została w Dzienniku Ustaw z 2017 r. pod pozycją 777. Ustawa wejdzie w życie w zasadniczej części w dniu 1 lipca 2017 r., przy czym niektóre wynikające z niej zmiany w zakresie świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od dnia publikacji ww. nowelizacji w Dzienniku Ustaw. 

POLECAMY

Ustawa wprowadza zmiany mające na celu umożliwienie obywatelom załatwienia spraw z organami realizującymi świadczenia z szeroko rozumianego systemu zabezpieczenia społecznego bez konieczności wychodzenia z domu, tj. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. W szczególności zmiany dotyczą świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz Karty Dużej Rodziny. Polegać one będą na udostępnieniu informacji zawartych w systemie informacji oświatowej, w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, w ogólnopolskim wykazie studentów i ogólnopolskim wykazie doktorantów, na koncie ubezpieczonego i na koncie płatnika składek, na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także – w zakresie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785,z późn. zm.) – w rejestrze PESEL i w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOON). 

Nie koniec zmian

Ponadto, w zakresie prawa do świadczeń związanych z wychowywaniem dzieci nowelizacja wprowadza zmiany, których celem jest łatwiejsze uzyskanie tych świadczeń. Docelowo rodzina nie będzie musiała bowiem dołączać do wniosku zaświadczeń o nauce dziecka w szkole czy w szkole wyższej. Wystarczające będzie złożenie stosownego oświadczenia, przy czym w celu wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości organ ustalający prawo do poszczególnych świadczeń będzie mógł samodzielnie pozyskać informacje z poszczególnych rejestrów pozwalające na weryfikację poprawności złożonych oświadczeń.

Zmianami wynikającymi z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych, objęte zostały następujące akty normatywne: 

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.);
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 963 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1927 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 16 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 z późn. zm.).

Cel zmian

Istotą wprowadzanych zmian jest zmniejszenie liczby zaświadczeń, które muszą dołączać do wniosku osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów, Karty Dużej Rodziny i świadczenia wychowawczego. Organy prowadzące postępowania administracyjne otrzymają prawne narzędzia do weryfikacji spełnienia warunku zamieszkiwania – osób ubiegających się lub pobierających świadczenia rodzinne, świadczenia w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów oraz świadczenia wychowawcze – na terytorium Polski. Przede wszystkim stworzona zostanie przez przepisy możliwość uzyskania samodzielnego dostępu (w drodze elektronicznej, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny) odpowiednio do:

 • systemu informacji oświatowej – organom przyznającym świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Kartę Dużej Rodziny i świadczenie wychowawcze,
 • Centralnego Wykazu Ubezpieczonych – organom przyznającym świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenie wychowawcze,
 • danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego i na koncie płatnika składek, na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych – organom przyznającym świadczenia rodzinne, świadczenia z pomocy społec...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy