Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dodatek energetyczny

Artykuł | 27 lutego 2019 | NR 50
220

Jak wygląda procedura przyznawania dodatku energetycznego w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego po nowelizacji1 obowiązującej od dnia 1 czerwca 2017 r.?

Dodatek energetyczny jest świadczeniem uregulowanym w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.). Świadczenie to wprowadzone zostało do ustawy Prawo energetyczne z mocy przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984). 

Zgodnie z przepisem art. 5c ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, którym jest osoba mająca przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 180) i jest jednocześnie stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ustawy Prawo energetyczne). Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, przy czym wysokość wyżej wymienionego limitu wynosi:

  • 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
  • 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
  • 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wysokość dodatku energetycznego

Szczegółowa wysokość dodatku energetycznego określana jest na drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw energii. Aktualnie, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującym od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. (Monitor Polski z 2017 r., poz. 394), wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,22 zł/miesiąc;
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,58 zł/miesiąc;
  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,70 zł/miesiąc.

Zgodnie z przepisem art. 5d ustawy Prawo energetyczne, dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Przyznanie dodatku energetycznego wymaga zatem inicjatywy strony, bez której nie może być wszczęte postępowanie w sprawie przyznania ww. dodatku1. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, dodatek wypłaca się osobie uprawnionej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Konieczny odrębny wniosek

Cechą szczególną dodatku energetycznego jest to, że jest to świadczenie wypłacane obok dodatku mieszkaniowego (co wynika z definicji odbiorcy wrażliwego) osobie, która wystąpi o jego przyznanie odrębnym wnioskiem, inicjując w ten sposób odrębne postępowanie w sprawie przyznania dodatku energetycznego. Nie istnieje w tym przypadku żaden automatyzm w przyznawaniu obu dodatków – mieszkaniowego i energetycznego. Otrzymanie każdego z nich wymaga oddzieln...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy