Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

25 lutego 2019

NR 45 (Czerwiec 2017)

Charakter prawny kontraktu socjalnego

0 939

Kontrakt socjalny, stosownie do przepisu art. 45 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.), jest jedną z dwóch form pracy socjalnej, świadczonej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej.  Przyjrzyjmy się charakterowi prawnemu tego dokumentu.

Kontrakt ma formę pisemnej umowy, określającej uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny (art. 6 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej). 

POLECAMY

Zgodnie z przepisem art. 108 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, kontrakt socjalny może zostać zawarty przez pracownika socjalnego (zatrudnionego w ośrodku pomocy społecznej lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie) z osobą lub rodziną, w celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów tej osoby lub rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Przepis art. 108 ust. 2 ustawy przewiduje także, że kontrakt socjalny może zostać podpisany na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy na zasadach określonych w art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065), z osobami bezrobotnymi w celu realizowania działań na rzecz wzmocnienia aktywności zawodowej tej osoby. 

Z czym wiąże się kontrakt socjalny

Obok szeroko rozumianego wzmacniania aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin, zawarcie kontraktu socjalnego wiąże się z możliwością preferencyjnego traktowania osób, którym przyznano zasiłek okresowy, ponieważ zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4a ustawy o pomocy społecznej, w przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym, a pobierającą zasiłek okresowy, może być on wypłacany nadal niezależnie od dochodu, do dnia wynikającego z decyzji przyznającej zasiłek okresowy, nie dłużej jednak niż do dwóch miesięcy od dnia, w którym osoba została zatrudniona. Obok tego osobom, które podpisały kontrakt socjalny, zgodnie z przepisem art.  39a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, może być przyznany w związku z tą okolicznością zasiłek celowy, wypłacany w takim przypadku niezależnie od dochodu, przez okres do dwóch miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną. Podpisanie kontraktu socjalnego jest też warunkiem udzielenia świadczenia niepieniężnego z pomocy społecznej w formie schronienia realizowanego w schronisku dla osób bezdomnych (art. 48a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). Obok swoistego rodzaju profitów wynikających z podpisania kontraktu socjalnego, ustawa o pomocy społecznej nakłada także na osoby i rodziny, które są jego stronami, obowiązek dotrzymywania jego postanowień. W przeciwnym razie osoby objęte kontraktem socjalnym muszą liczyć się z sankcjami w postaci odmowy przyznania świadczeń z pomocy społecznej, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub też wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Tożsame sankcje grożą w przypadku odmowy zawarcia kontraktu socjalnego (art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej).

Jak definiować kontrakt socjalny

Jak wynika z przywołanych przepisów, kontrakt socjalny jest swoistego rodzaju umową pomiędzy organem pomocy społecznej a osobą ubiegającą się o przyznanie pomocy społecznej. Umowa ta określa uprawnienia i obowiązki stron wynikające z ustawy o pomocy społecznej, mające na celu przezwyciężenie trudne...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy