Dołącz do czytelników
Brak wyników

Tematu numeru

24 września 2018

NR 57 (Wrzesień 2018)

Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

0 1381

Do konsultacji z partnerami społecznymi na początku maja 2018 roku trafił rządowy projekt zmian o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Proponowane zmiany są bardzo obszerne, mają w części charakter doprecyzowujący, ale w wielu przypadkach założono całkiem nowe rozwiązania.

Na pewno warto zapoznać się z projektem, ponieważ zmiany dotkną nie tylko PCPR-y jako główne jednostki realizujące zadania ustawy, ale także OPS-y i jednostki wykonujące zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i innych ustaw dotyczących wsparcia rodzin. 
Z uwagi na dużą liczbę zaproponowanych zmian w niniejszym artykule pozwoliłyśmy sobie na zaprezentowanie tylko kilku z nich, które uznałyśmy za najistotniejsze. Całość projektu ustawy nowelizującej znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

POLECAMY

Rozszerzenie zakresu beneficjentów 

Jedna z najważniejszych zmian, które przewidziano w projekcie nowelizacji ustawy, dotyczy ponownego zdefiniowania podmiotów, do których rozwiązania ustawowe mają być kierowane. Dotychczas zastosowanie większości instrumentów przewidzianych ustawą następuje w przypadku stwierdzenia w rodzinie problemów opiekuńczo-wychowawczych. Tymczasem intencją autorów nowelizacji ma być położenie nacisku na profilaktykę w obszarze wspierania rodzin. Proponowane zmiany dotyczą zatem przede wszystkim kierowania wsparcia do wszystkich rodzin wychowujących dzieci. Natomiast rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych ma być tylko szczególnym przypadkiem rodzin wychowujących dzieci. W związku z powyższym, zaproponowano zmiany ustawowych zapisów, które intencję tę mają realizować, poczynając od preambuły (w której znajdzie się zapis, że rozwiązania ustawowe przyjęte zostają w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny, w szczególności rodziny wychowującej dzieci i przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami), poprzez art. 1 określający zakres regulacji ustawowych (w którym pkt 1 otrzyma brzmienie: zasady i formy wspierania rodziny wychowującej dzieci, w szczególności przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych), art. 2 ust. 1, zgodnie z którym: Wspieranie rodziny wychowującej dzieci, w szczególności przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, to zespół planowych działań mających na celu wspomaganie rodziny lub przywrócenie jej zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych., art. 3 ust. 1 otrzymujący brzmienie: Obowiązek wspierania rodziny wychowującej dzieci, w szczególności przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej, art. 8 ust. 1, zgodnie z którym wsparcie zapewniane przez organy samorządu zapewnione ma być: Rodzinie wychowującej dzieci, w szczególności przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych po art. 11 – regulujący zasady przyznawania asystenta rodziny – w którym zamiast dotychczasowego zapisu, że pracownik socjalny swoje czynności zmierzające do wprowadzenia asystenta rodziny rozpoczyna po powzięciu informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych – znajdzie się zapis, że analizy pod kątem przyznania asystenta rodziny pracownik socjalny winien dokonać za każdym razem w przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie wychowującej dzieci wymagającej wsparcia, w szczególności o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Przytoczone założenia są zgodne...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy