Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki pracownika

4 marca 2019

NR 61 (Luty 2019)

Jak budować zaangażowanie społeczne?
Partnerstwo i koalicje

0 100

Organizowanie społeczności lokalnej to proces, który nie może być prowadzony jednoosobowo.
Praca w i na rzecz środowiska lokalnego wymaga zaangażowania wielu osób, mieszkańców, organizacji, instytucji działających w danej społeczności. Idea partnerstwa opiera się na zasadzie „razem można więcej”.

Partnerstwo lokalne polega na aktywizowaniu całych społeczności i zachęcaniu ich do współpracy przy definiowaniu lokalnych problemów i rozwiązywaniu ich na poziomie osiedla, gminy, miasta czy powiatu. Świadomość, że oddolne inicjatywy można zrealizować, a lepsze efekty osiąga się poprzez współpracę a nie spory, motywuje do wytężonej pracy i podejmowania nowych zadań. (T. Cichoń, Towarzystwo Altum)

Bardzo ważną cechą partnerstw lokalnych jest współpraca partnerów na każdym etapie realizacji określonych działań. W trakcie funkcjonowania partnerstwa tworzy się bowiem system trwałych więzi i powiązań pomiędzy poszczególnymi instytucjami. Ponadto bardzo istotnym czynnikiem, jakim wyróżnia się partnerstwo lokalne, jest zaangażowanie w prace partnerów reprezentujących różne sektory, takie jak gospodarka, rynek pracy, kultura, edukacja i opieka społeczna. Nie jest bezwzględnie wymagane, aby w skład partnerstwa wchodzili przedstawiciele wszystkich rodzajów organizacji funkcjonujących na danym obszarze. (//www.mrpips.gov.pl)

Ważne jest, aby partnerzy byli zainteresowani rzeczywistą i efektywną, a nie tylko deklaratywną i efektowną współpracą.


Rodzaje partnerstw lokalnych

Istnieje wiele różnorodnych form partnerstwa lokalnego. Najprostszym jest podział partnerstw na te o strukturze formalnej, posiadające osobowość prawną oraz partnerstwa o strukturze nieformalnej, które tej osobowości nie posiadają.

Najczęściej spotykane są następujące typy partnerstwa:

 • partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) – umowa instytucji publicznej i organizacji prywatnej, zawarta w celu zrealizowania określonego przedsięwzięcia ze sfery zadań publicznych;
 • partnerstwo projektowe – cele partnerstwa są ściśle określone w projekcie, a powołanie takiego partnerstwa jest często związane z wymogami konkursowymi, stawianymi przez podmiot, który finansuje realizację zadania;
 • partnerstwo branżowe/sektorowe – platforma porozumienia organizacji/instytucji prowadzących zbliżoną działalność;
 • partnerstwo lokalne/trójsektorowe – porozumienie instytucji publicznych, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, które chcą wspólnie działać na rzecz swojego regionu, osiedla, gminy, powiatu.


Można również dzielić partnerstwa w zależności od tego, kto był ich inicjatorem:

 • partnerstwo tworzone z inicjatywy osób fizycznych, często lokalnych partnerów, którzy chcą aktywnie wpływać na swoje otoczenie;
 • lokalne partnerstwa budowane z inicjatywy przedsiębiorców, organizacji gospodarczych lub zawodowych;
 • partnerstwa tworzone z inicjatywy ciał publicznych. (//obywatelskieinfo.ngo.pl, dostęp dn. 26.10.18 r.)
   

Budowanie koalicji i lokalnych partnerstw bywa procesem długotrwałym, w którym ważne jest zaangażowanie a niejednokrotnie zgoda na kompromis. Dzięki wspólnej pracy można liczyć na wsparcie partnerów, wymianę doświadczeń, zdobywanie wzajemnego zaufania, integrację osób, środowisk i instytucji.


Partnerstwo to zwiększenie skuteczności i efektywności naszych działań.

Każdy, kto zdecyduje się zaangażować w partnerstwo, będzie oczekiwał także korzyści z tego przedsięwzięcia. Jeśli chcemy zbudować dobre partnerstwo należy odpowiedzieć sobie na pytania: Co będziemy z tego mieli? Co chcemy osiągnąć dla siebie w partnerstwie?.

Ważne pytania:

 • jakie są nasze cele?
 • co chcemy osiągnąć?
 • w jaki sposób możemy osiągnąć założone cele?
   

Im bardziej precyzyjnie określimy cele i sposoby ich osiągania, tym łatwiej będzie nam pozyskać partnerów. O powodzeniu koalicji decyduje atrakcyjny cel partnerstwa!


Przed podjęciem działań

Kto powinien zainicjować partnerstwo lokalne? Inspiracja, by utworzyć partnerstwo lokalne, może wyjść od różnych środowisk. Może to być lokalny lider, instytucja publiczna czy też lokalny biznes. Możliwa jest też wspólna inicjatywa różnych środ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy