Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kierownik ops

19 listopada 2019

NR 69 (Listopad 2019)

Trudne przypadki w naliczaniu urlopu wypoczynkowego

158

Prawo do urlopu wypoczynkowego jest corocznym, niezbywalnym prawem pracownika do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Prawo do urlopu jest uprawnieniem pracownika, którego nie może się on zrzec. Za czas urlopu pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Prawo do urlopu wypoczynkowego w żaden sposób nie zależy od rodzaju zawartej umowy o pracę.

Jak wygląda nabycie prawa do urlopu? Pracownik, co do zasady, nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego 1 stycznia każdego roku kalendarzowego, chyba że podejmuje pracę po raz pierwszy. W sytuacji rozpoczęcia pracy po raz pierwszy pracownik nabywa prawo do urlopu każdego miesiąca pracy (z dołu) w wysokości 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Pracownik pracujący po raz pierwszy, który został zatrudniony 1 marca, nabywa prawo do urlopu w dniu 31 marca. Jeżeli zostałby zatrudniony w dniu 8 marca, nabywa prawo do urlopu w dniu 7 kwietnia. Jeżeli pracownik podejmuje pracę po raz pierwszy i nie przepracowawszy miesiąca zatrudnia się po pewnym czasie u innego pracodawcy, prawo do pierwszego urlopu nabywa z upływem 30 dni zatrudnienia.


Wymiar urlopu


Wymiar urlopu uzależniony jest od okresu zatrudnienia i wynosi 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie krócej niż 10 lat bądź 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie co najmniej 10 lat.

Dodatkowo należy wskazać, iż pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie, do którego obowiązków należy praca socjalna oraz przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, jeżeli przepracował nieprzerwanie i faktycznie co najmniej 5 lat, przysługuje raz na dwa lata dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych.

Osobie zaliczonej do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje natomiast dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Urlop ten nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli wymiar urlopu dodatkowego na podstawie dodatkowych przepisów byłby niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy w wysokości 10 dni roboczych z tytułu znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
Pracownikowi, któremu przysługuje 20 dni urlopu i który dopiero co rozpoczyna pracę, po przepracowaniu każdego miesiąca będzie przysługiwało 1,66 dnia urlopu. Można wymiar tego urlopu zaokrąglić w górę do pełnego dnia z korzyścią dla pracownika, jednak w ciągu roku wymiar urlopu nie może przekroczyć 20 dni.

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc co do zasady za podstawę wymiar 20 bądź 26 dni.
Pracownikowi zatrudnionemu krócej niż 10 lat na pół etatu przysługuje 10 dni urlopu, a pracującemu na pół etatu co najmniej 10 lat będzie przysługiwało 13 dni odpoczynku. W przypadku gdyby wyliczony wymiar urlopu nie był liczbą całkowitą, zaokrągla się go w górę do pełnego dnia.

Pracownik zatrudniony na 3/4 etatu ma prawo do 15 lub 20 dni urlopu, zatrudniony na 1/4 etatu do 5 lub 7 dni urlopu, a zatrudniony na 1/3 etatu do 7 lub 9 dni urlopu.
W przypadku urlopów dodatkowych (dla pracowników socjalnych bądź niepełnosprawnych) udzielanych niepełnoetatowcom, również należy wziąć pod uwagę proporcję do wymiaru czasu pracy danego pracownika.


Udzielanie urlopu a jego rozliczanie


Urlopu udziela się w dniach, ale rozlicza w godzinach. Urlop udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, który odpowiada dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Wyjątkowo można udzielić pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Jeżeli natomiast dobowa norma czasu pracy pracownika jest wyższa niż 8 godzin, wówczas 1 dzień urlopu odpowiada dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w tym dniu, w którym wnioskuje on o urlop. Czyli urlop rozlicza się, odejmując od puli urlopowej tyle godzin, ile pracownik miał danego dnia pracować zgodnie ze swoim rozkładem dnia. Pracownikowi uprawnionemu do 20 dni urlopu przysługuje 160 godzin urlopu, a pracownikowi uprawnionemu do 26 dni urlopu przysługuje 208 godzin urlopu.
 

Urlop proporcjonalny


Jeżeli stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu ustaje w ciągu roku kalendarzowego zarówno pracodawca dotychczasowy, jak i nowy pracodawca udziela urlopu w wymiarze proporcjonalnym. Urlop proporcjonalny nie znajduje zastosowania do urlopu udzielanego w pierwszym roku zatrudnienia.

Dotychczasowy pracodawca udziela urlopu w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze. Kolejny pracodawca udziela urlopu w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego bądź proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego. Urlop proporcjonalny za jeden miesiąc pracy ustala się w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi w danym roku.
 

Gdyby zdarzyła się sytuacja, iż pracownik zmieniający pracę w danym roku wykorzystał cały przysługujący mu w tym roku urlop u dotychczasowego pracodawcy, wówczas nie przysługuje mu w tym roku dalszy urlop u nowego pracodawcy.

Przepisy dotyczące urlopu proporcjonalnego dotyczą także sytuacji, gdy pracownik ma przerwę w świadczeniu pracy trwającą co najmniej jeden miesiąc, a wynikającą z: urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego, odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, służby przygotowa...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy