Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kierownik ops

13 września 2019

NR 67 (Wrzesień 2019)

Świadectwo pracy

0 736

Świadectwo pracy to dokument wydawany przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Bez względu więc na to, w jaki sposób dochodzi do zakończenia stosunku pracy (czy to na skutek dokonanego wypowiedzenia, rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, zawarcia porozumienia itd.) – pracodawca ma obowiązek wystawienia i wydania pracownikowi świadectwa pracy. Świadectwo pracy potwierdza okres zatrudnienia u danego pracodawcy oraz zawiera informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i z ubezpie- czeń społecznych.

Przepisy dotyczące świadectwa pracy znajdziemy w art. 97 – 99 Kodeksu pracy oraz w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy z dnia 30 grudnia 2016 r. (t.j. z dnia 8 czerwca 2018 r., Dz. U. z 2018 r., poz. 1289). 

POLECAMY

Omówione w niniejszym artykule uwagi dotyczące świadectwa pracy uwzględniają nowelizację Kodeksu pracy, która weszło w życie 7 września 2019 r. (zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy  Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 maja 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1043). 

Termin wydania świadectwa pracy

Świadectwo pracy powinno być wydane pracownikowi w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy. Gdyby pracodawca chciał nawiązać z tym pracownikiem kolejny stosunek pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, wówczas wydanie świadectwa nie jest konieczne; jednak jeżeli pracownik tego zażąda (a może to uczynić w postaci papierowej lub elektronicznej), pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracy i to w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku pracownika w tym zakresie. Pracownik może złożyć taki wniosek w każdym czasie i może on dotyczyć nie tylko poprzedniego okresu zatrudnienia, ale również wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. 
W niektórych sytuacjach przygotowanie i wydanie pracownikowi (bądź osobie przez niego upoważnionej) świadectwa pracy w powyższym terminie może być obiektywnie niemożliwe. Wówczas pracodawca jest obowiązany w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy przesłać świadectwo pracy pracownikowi lub osobie upoważnionej przez pracownika za pośrednictwem poczty albo doręczyć je w inny sposób. Pracownik może upoważnić wskazaną przez siebie osobę w formie papierowej bądź elektronicznej do odbioru w jego imieniu świadectwa pracy. 
W przypadku śmierci pracownika sporządzone przez pracodawcę świadectwo pracy włącza się do akt osobowych zmarłego pracownika. Świadectwo pracy powinno być wówczas wydane na wniosek małżonka lub innej osoby uprawnionej do ubiegania się o rentę rodzinną w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w razie braku takich osób – innej osoby będącej spadkobiercą tego pracownika. Pracodawca może otrzymać taki wniosek w wersji papierowej lub elektronicznej, a świadectwo powinien wówczas wydać w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. 
Wydania świadectwa pracy nie można uzależniać od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Jeżeli więc pracownikowi powierzono określone mienie (np. komputer, telefon, samochód) z obowiązkiem rozliczenia się, pracodawca nie może wstrzymywać wydania świadectwa pracy nawet, gdy pracownik zaniechał rozliczenia się. 
Świadectwo pracy nie powinno być wydawane wówczas, gdy dochodzi do przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę w trybie art. 231 Kodeksu pracy. W istocie bowiem stosunek pracy nie ulega w takich okolicznościach rozwiązaniu ani nie wygasa. 

Treść świadectwa pracy

W świadectwie pracy uwzględnia się okres lub okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy, a także informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.
Niektóre informacje pracodawca powinien więc umieścić w świadectwie pracy z własnej inicjatywy, a inne dopiero na wniosek pracownika. 
Szczegółowa treść świadectwa pracy wskazana jest w powołanym wyżej rozporządzeniu. 
Wzór świadectwa pracy wraz z instrukcją jego wypełnienia – z uwagami po nowelizacji – został przedstawiony na końcu niniejszego artykułu. 

Sprostowanie świadectwa pracy
 

Pamiętaj

Pracownik od momentu otrzymania świadectwa pracy ma 14 dni (a nie jak poprzednio 7) na wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o jego sprostowanie. Należy więc zmienić dotychczasowe, umieszczane w świadectwie pracy pouczenie o terminie na żądanie sprostowania świadectwa pracy. W przypadku gdy pracodawca odmówi sprostowania świadectwa, pracownik ma również 14 dni od zawiadomienia go o odmowie sprostowania na wystąpienie do sądu pracy z żądaniem sprostowania. Jeżeli pracodawca nie powiadomi pracownika o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy pracownik powinien wnieść do sądu pracy. 


Pracodawca powinien zawiadomić pracownika – w postaci papierowej lub elektronicznej – o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. W razie uwzględnienia wniosku o sprostowanie pracodawca powinien w ciągu 7 dni wydać nowe świadectwo. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od upływu tego terminu przesyła świadectwa pocztą albo doręcza je w inny sposób. 
W razie gdy pozew pracownika o sprostowanie świadectwa pracy zostanie uwzględniony w sądzie pracy, pracodawca ma 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku na wydanie nowego świadectwa pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od upływu tego terminu przesyła świadectwo pocztą albo doręcza je w inny sposób. 
Ponadto po zakończeniu toczącego się w sądzie postępowania, na mocy którego sąd uznał, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę, pracodawca ma obowiązek zamieścić w świadectwie pracy informację, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę. Pracodawca powinien wydać pracownikowi nowe świadectwo pracy, zawierające informację o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę i to w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się tego orzeczenia sądu. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od upływu tego terminu przesyła świadectwo pocztą albo doręcza je w inny sposób. 
Jest to oczywiście racjonalna regulacja, biorąc pod uwagę, iż np. niesłuszna „dyscyplinarka” może stanowić dla pracownika nie lada problem przy ubieganiu się o pracę u innego pracodawcy. 
Jeżeli pracownik przegra w sądzie sprawę o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia w oparciu o art. 55 § 11 Kodeksu pracy, pracownik w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu przedkłada pracodawcy wydane mu świadectwo pracy w celu uzupełnienia jego treści o informację o wydanym orzeczeniu. 
Jeżeli pracownik nie spełni powyższego obowiązku, pracodawca wzywa go do przedłożenia świadectwa pracy w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania w celu zamieszczenia takiej informacji w świadectwie pracy, a następnie uzupełnia świadectwo i wydaje je mu w ciągu 7 dni od przedłożenia go przez pracownika. Jeżeli z przyczyn obiektywnych jest to niemożliwe, pracodawca przesyła świadectwo za pośrednictwem poczty bądź doręcza w inny sposób w ciągu 7 dni. 
 

Ważne

Bardzo istotne jest to, że pracownik nie może skutecznie dochodzić sprostowania świadectwa pracy w części dotyczącej stwierdzenia, że stosunek pracy został rozwiązany przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika, kwestionując zgodność z prawem tego rozwiązania, bez wystąpienia z powództwem o roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 56 Kodeksu pracy (uchwała Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 4 listopada 2009 r., sygn. akt: I PZP 4/09). 


Żądanie zobowiązania pracodawcy do wydania

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy