Rodzinny wywiad środowiskowy – okoliczności sporządzenia

Tematu numeru Otwarty dostęp

Rodzinny wywiad środowiskowy to najważniejszy dowód w postępowaniach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej. Ponieważ ma on charakter dokumentu urzędowego, powinien być sporządzany tylko wtedy, gdy przepisy nakazują przeprowadzenie takiego dowodu.

Tymczasem rzeczywistość skłania raczej do refleksji, że w praktyce nadużywa się jego sporządzania – w myśl niepisanej zasady, że „jak nie wiesz, co zrobić w sprawie, to zrób wywiad”, nawet jeśli postępowanie nie wymaga takiego środka dowodowego. Z drugiej strony, spotyka się wywiady w sprawach zakończonych decyzją administracyjną, w których po kilku miesiącach od daty jej wydania „doplanowuje się” pomoc na kolejny wniosek beneficjenta, co w świetle art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej wydaje się być niedopuszczalne.

POLECAMY

Kiedy przeprowadzamy wywiad

Zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, z wyjątkiem decyzji o odmowie przyznania biletu kredytowanego oraz decyzji w sprawach cudzoziemców, o których mowa w art. 5a, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Oznacza to, że wywiad – poza wyjątkami wynikającymi z innych przepisów – przeprowadza się na okoliczność wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.
Do tych innych przepisów należą m.in.:

  • art. 107 ust. 1a ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym wywiad przeprowadza się również na podstawie: 
  1. art. 23 ust. 4aa ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych u osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne lub osoby pobierającej to świadczenie w celu weryfikacji wątpliwości dotyczących okoliczności związanej z niepodejmowaniem lub rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz sprawowaniem faktycznej opieki nad osobą, na którą ubiega się lub pobiera świadczenie pielęgnacyjne; 
  2. art. 23 ust. 4e i 4f ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych u osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy lub osoby pobierającej to świadczenie w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunku niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz sprawowania faktycznej opieki nad osobą, na którą ubiega się lub pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy;
  3. art. 15 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci u osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub osoby pobierającej to świadczenie w celu weryfikacji wątpliwości dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem, wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia wychowaw...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy