Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kierownik ops

2 grudnia 2019

NR 70 (Grudzień 2019)

Przegląd zmian w obowiązującym prawie

0 404

Czego dotyczą zapowiadane zmiany w prawie pracy w 2020 r. oraz na czym polegają najważniejsze zmiany obowiązujące od 7 września 2019 r.?

Można wymienić szereg zmian, które ustawodawca przewidział w znowelizowanym prawie pracy od 2020 r.:
1) Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia
Zapowiadane jest podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę, a więc można spodziewać się zmiany przepisów Rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. Według obietnic stawka najniższego wynagrodzenia ma wzrosnąć do kwoty 2450 zł brutto, a stawka godzinowa do 16 zł.

2)  „Ozusowanie” umów cywilnoprawnych
„Ozusowanie” umów cywilnoprawnych jest elementem Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2020. W konsekwencji ma pojawić się obowiązek płacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku wykonywania czynności w oparciu o umowy zlecenia czy o dzieło. Taki sposób oskładkowania umów cywilnoprawnych z pewnością obniży zainteresowanie zatrudnianiem na tzw. „umowy śmieciowe” i przyczyni się do wzrostu liczby umów o pracę.

3) Nowe sposoby rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych
Od pewnego czasu pojawiają się także propozycje zmian w sposobie rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych miałoby nie być wypłacane tak jak dotychczas bezpośrednio do rąk pracownika, a przekazywane na specjalnie utworzone konto rozliczeniowe czasu pracy. Nie ma jednak na ten moment skonkretyzowanych pomysłów, np. nie wiadomo, jaki dostęp miałby pracownik do zgromadzonych w ten sposób środków.

4) Zmiany dotyczące składników wynagrodzenia za pracę – dodatek za staż pracy
W ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 r. (t.j.: z dnia 9 listopada 2018 r., Dz. U. z 2018 r., poz. 2177) wprowadzona zostaje definicja „dodatku za staż pracy”. 
 

POLECAMY

Ważne

Dodatkiem za staż pracy będzie w rozumieniu ustawy dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.


Zmiana ta została wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1564) i zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2020 roku.
Nowelizacja ta spowoduje, iż przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie będzie uwzględniany dodatek za staż pracy. Dotychczasowe przepisy dyskryminowały wieloletnich pracowników sfery budżetowej, którzy nie zyskiwali przy wzroście wynagrodzenia minimalnego. Teraz pracownicy sfery budżetowej powinni odczuć różnicę.

Pamiętaj

Regulacje dotyczące dodatku stażowego w przypadku pracowników samorządowych znajdziemy w ustawie o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j.: Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r., poz. 1282).


5) Urlopy wypoczynkowe
Proponowane są zmiany w zakresie ujednolicenia długości urlopów wypoczynkowych do 26 dni dla każdego pracownika bez względu na staż pracy. Jednocześnie planowane jest wprowadzenie regulacji w zakresie przedawnienia urlopu. Zgodnie z nimi, urlop wypoczynkowy przepadałby, gdyby pracownik go nie wykorzystał najpóźniej do końca I kwartału roku następnego, w którym nabył prawo do urlopu.

6) Zatrudnienie doraźne
Pojawiają się również pomysły wprowadzenia zatrudnienia doraźnego, w razie takiej potrzeby ze strony pracodawcy. Pracodawca miałby możliwość skorzystania z pracownika wpisanego na listę chętnych, ale pracownik nie byłby zobligowany do podjęcia pracy.

7) Elastyczne formy czasu pracy
Zapowiadane są również zmiany w zakresie większej elastyczności czasu pracy, co umożliwiłoby pracodawcy dostosowanie czasu pracy do potrzeb panujących w konkretnym zakładzie pracy.
Jedną z takich propozycji ma być minitelepraca, czyli home office – praca zdalna, na krótko, w wyjątkowej sytuacji (praca taka umożliwiałaby wykonywanie obowiązków pracowniczych bez konieczności obecności pracownika w zakładzie pracy).

Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 7 września 2019 r.

Warto również zwrócić uwagę na najważniejsze zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy na mocy ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1043). Zmiany te obowiązują począwszy od dnia 7 września 2019 roku.

1) Zmiana w przepisach o dyskryminacji i równym traktowaniu w zatrudnieniu
Aktualnie wprowadzono otwarty katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację, a mianowicie w art. 113 Kodeksu pracy zaznaczono, iż jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu – czy to bezpośrednia, czy pośrednia – jest niedopuszczalna. Przepis zawiera tylko przykładowe wyliczenie kryteriów dyskryminujących, którymi mogą być: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Ponadto ustawodawca wyraźnie zdecydował, iż każde nierówne traktowanie w zatrudnieniu stanowi dyskryminację. Do tej pory tylko nierówne traktowanie z określonych w art. 113 Kodeksu pracy przyczyn było traktowane jako dyskryminacja.
Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 183a Kodeksu pracy, pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Zmiana powoduje, iż każdy pracownik dyskryminowany będzie miał prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę oraz żądania ukształtowania na przyszłość jego warunków pracy (tak, aby nie były dyskryminujące). Do tej pory, w przypadku nierównego traktowania, które nie było dyskryminacją, pracownikowi przysługiwało w zasadzie żądanie ukształtowania warunków pracy na przyszłość n...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy