Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdaniem psychologa

27 listopada 2018

NR 59 (Listopad 2018)

Grupy wsparcia i wsparcie społeczne w terapii uzależnień

765

Osoba znajdująca się w sytuacji kryzysowej poszukuje pomocy i wsparcia ze strony innych ludzi. Oczekuje, że podpowiedzą jej co robić, jak się zachować, jak przetrwać kryzys. Te potrzeby kierowane są zwykle do przyjaciół, partnerów, rodziny, lecz nie zawsze pomoc w takim wydaniu jest wystarczająca. Wtedy warto sprawdzić inne ze źródeł wsparcia społecznego: sąsiadów, lokalną społeczność czy grupy wsparcia lub samopomocowe.

Wpływ na sposób poszukiwania pomocy mają różnice indywidualne w zakresie potrzeby wsparcia, mobilizacji czy gotowości na przyjęcie pomocy. Grupy wsparcia w Polsce działają od wielu lat, choć dopiero w ostatnim okresie stają się bardziej popularne. Spotyka się je zarówno w obszarze ruchu samopomocowego, jak i w obszarze profesjonalnym. Grupa wsparcia to jedna z form pomocy psychologicznej. Tworzą ją równoprawni uczestnicy, spotykający się w celu wzajemnego zapewnienia pomocy i oparcia, radzenia sobie z problemami, doskonalenia psychologicznego funkcjonowania i zwiększania skuteczności własnych działań. Źródłem tej pomocy jest wzajemny wysiłek, umiejętności i wiedza członków, często o podobnych kolejach losu i doświadczeniach życiowych.

POLECAMY

Grupy wsparcia charakteryzuje również to, że łączą osoby o podobnym profilu trudności. Spotkania odbywają się w kontakcie bezpośrednim z ustaloną wcześniej częstością bądź w przestrzeni wirtualnej. W obu członkowie świadczą sobie wzajemną, różnorodną pomoc, zazwyczaj nieprofesjonalnie. Grupy tworzą się w oparciu o rodzaj wspólnego doświadczenia, jakąś obciążającą społecznie lub psychicznie cechę. Mogą to być przykładowo grupy dla opiekunów osób chorujących na demencję, pomagające uporać się z obciążeniem emocjonalnym albo grupy wsparcia dla młodych rodziców chcących lepszego funkcjonowania w relacji z dzieckiem. Pomoc udzielana jest w formie wzajemnego dzielenia się pożytecznymi informacjami, udzielania porad, relacjonowania własnych doświadczeń związanych z danym problemem, nawiązywania nowych kontaktów i relacji społecznych, słuchania i akceptacji doświadczeń innych.

Nie ma dokładnych danych dotyczących początku funkcjonowania grup wsparcia. Umownie przyjmuje się, że tego rodzaju pomoc zapoczątkował bostoński internista Joseph Pratt, który na przełomie XIX i XX wieku organizował spotkania grupowe dla osób chorujących na gruźlicę, podczas których edukował i leczył uczestników. Wielu pacjentów było zbyt ubogich, aby pozwolić sobie na leczenia prywatne, wielu z nich zostało napiętnowanych i tym samym wykluczonych społecznie, pozbawianych minimalnej nawet szansy na zmianę. Pratt organizował dla nich spotkania cotygodniowe, w grupie liczącej 20–30 osób. Jego działania dały początek grupowym formom pomocy, takim jak psychoterapia grupowa czy formalne i nieformalne grupy wsparcia dla osób borykających się z podobnymi problemami. Ludzie powszechnie potrzebują spójnego, wspierającego doświadczenia grupowego. Pozwala ono przełamać poczucie osamotnienia i uzyskać satysfakcję w obszarze kontaktu z realnymi osobami doświadczającymi podobnego cierpienia. 

Ta teza potwierdziła się we wszystkich współprowadzonych przeze mnie przez kilka lat grupach wsparcia. Na koniec zdecydowana większość uczestników twierdziła, że najważniejsze było zmniejszenie poczucia osamotnienia w związku z doświadczeniem kryzysowym.

Jedna z uczestniczek grupy wsparcia napisała: Przychodząc tutaj nie miałam żadnej nadziei, myślałam, że jestem sama, że nikt nie zrozumie, jak cierpię i jak to boli. Wszyscy traktowali mnie jakbym była trędowata, ale tu dowiedziałam się, że są inne matki, które cierpią jak ja. To było dla mnie najważniejsze. To, że nie jestem sama i że mogę o tym mówić bez wstydu i poczucia winy. 

Spotkania grupowe pozwalają przeżyć izolację społeczną tak dotkliwą dla osób osieroconych. Dają poczucie uniwersalności przeżyć oraz wsparcie, gdy zaczynają zastanawiać się nad czekającymi ich zmianami i zupełnie zmienionym kształtem przyszłości.

O wsparciu społecznym

Wsparcie społeczne wywodzi się z nurtu praktycznego. Wracając do doktora Pratta i jego działań – można określić wsparcie społeczne jako pomoc, która jest dostępna dla osoby osamotnionej w kryzysowej sytuacji poprzez zaspokojenie jej podstawowych potrzeb. W kontekście tematyki grup wsparcia, samo wsparcie społeczne należy rozumieć głównie z perspektywy sytuacji trudnej, stresującej czy kryzysowej, mimo że zasoby wsparciowe istnieją niezależnie od sytuacji trudnej i rozwijają się w toku całego cyklu życia człowieka. Wsparcie społeczne odpowiada na potrzeby, które są konsekwencją stresowych wydarzeń, takich jak żałoba, kryzys zawodowy, bezrobocie czy choroba. Określa również to, jak ludzie wykorzystują sieci wsparcia społecznego w określonej sytuacji. Wsparcie społeczne ma ogromny wpływ na zdrowie psychofizyczne i samopoczucie człowieka, ponieważ sam fakt jego dostępności buduje poczucie bezpieczeństwa i redukuje lęk. Do języka pedagogiki społecznej termin wsparcia społecznego wprowadził prof. Stanisław Kawula, pisząc, że posiada ono znaczenie dwojakie. Po pierwsze, jest to pomoc dostępna jednostce lub grupie w sytuacjach trudnych, przełomowych, w których bez wsparcia innych nie jest się w stanie przeżyć (np. kataklizmy, klęski żywiołowe). Po drugie, jest to rodzaj interakcji społecznych podejmowanych przez jedną lub dwie strony w chwili wystąpienia problemu, kiedy dochodzi do wymiany informacji  (np. samopomocowa grupa wsparcia dla opiekunów osób chorych). Pomoc otrzymuje się od osób bliskich, znajomych lub obcych, instytucji, organizacji w formie wsparcia emocjonalnego, duchowego, finansowego, materialnego czy praktycznych informacji.

Wsparcie społeczne w ujęciu strukturalnym i funkcjonalnym

Najistotniejszym kryterium podziału wsparcia jest podział na wsparcie strukturalne i funkcjonalne.

Wsparcie strukturalne jest obiektywnie istniejącą i dostępną powszechnie siecią społeczną, którą od innych odróżnia to, że poprzez sam fakt istnienia rzeczywistych więzi i kontaktów społecznych pełni naturalną funkcję pomocową wobec tych, którzy potrzebują pomocy. Owe sieci możemy podzielić na rodzinne, przyjacielskie i towarzyskie, sąsiedzkie, grupy wyznaniowe, wszelkie instytucje. Sieci wsparcia to inaczej zasoby wsparcia społecznego. Wsparcie społeczne w ujęciu funkcjonalnym określa się jako rodzaj interakcji społecznej podejmowanej w sytuacji problemowej, kiedy dochodzi do przekazywania lub wymiany emocji, informacji czy dóbr materialnych. W zależności od tego, co jest treścią wymiany społecznej, można wyróżnić różne rodzaje wsparcia, a mianowicie:

 • emocjonalne – polega na przekazywaniu emocji podtrzymujących, uspokajających, odzwierciedlających troskę i dających nadzieję do osoby wspieranej;
 • informacyjne – wymiana informacji, które sprzyjają lepszemu zrozumieniu sytuacji, położenia życiowego i problemu; chodzi też o dostarczenie informacji zwrotnych o skuteczności podejmowania przez osobę wspieraną różnych działań zaradczych;
 • instrumentalne – rodzaj instruktażu, polegającego na przekazywaniu informacji o konkretnych sposobach postępowania, może to być także forma modelowania skutecznych zachowań zaradczych;
 • rzeczowe – świadczona pomoc materialna, rzeczowa i finansowa;
 • duchowe – dotyczy zwłaszcza opieki hospicyjnej (cierpienie i ból duchowy połączone z zagadnieniami związanymi z sensem życia i śmierci).

W grupach wsparcia szczególne znaczenie ma wsparcie emocjonalne i informacyjne, choć pozostałe również bywają wymienianie pomiędzy uczestnikami – zależy to głównie od rodzaju grupy i potrzeb, które mają być w niej zaspokojone.

Profesjonalne grupy wsparcia a samopomocowe grupy wsparcia

Naturalnymi dla ludzi potrzebami są akceptacja, szacunek, przynależność, bezpieczeństwo. Dostępność realnych relacji zaspokaja te podstawowe potrzeby człowieka i w tym zakresie rola i znaczenie grup wsparcia zarówno profesjonalnych, jak i samopomocowych jest nieoceniona. Wydaje się bezzasadnym kategoryzowanie grup profesjonalnych jako działających lepiej, choć twierdzenia takie nie są rzadkie. Sądzę, że w tego typu ocenie warto zachować zdrowy rozsądek, pamiętając, że ludzie od dawna łączyli się w nieformalne grupy, które realizowały różne cele bez wcześniejszego planu. Niewątpliwie grupy samopomocowe, szczególnie dla rodziców po stracie, potęgują przykładowo niebezpieczeństwo patologizacji procesu żałoby, ponieważ brak w niej prowadzącego z przygotowaniem psychologicznym. Bywa, że podczas spotkań grup tego typu adoruje się wzajemne cierpienie, bez możliwości przeżywania pełnego procesu żłoby, ale nie jest to regułą. 

Przykład nieprzychylnego działania grupy samopomocowej: do konsultacji przed kwalifikacją do grupy wsparcia dla rodziców osieroconych zgłasza się kobieta i w emocjach opowiada o tym, że przez 1,5 roku uczestniczyła w grupie samopomocowej. Gdy minęło około 1,5 roku przyszła na spotkanie w pastelowej sukni, czując, że czas żałoby dobiega końca.

Reakcja uczestników grupy została oddana w komentarzu: Nie rozumiem, jak możesz, ja za bardzo kocham moje dziecko, żebym zakończyła żałobę.

Samopomocowe grupy tworzone są przez nieprofesjonalistów (nie psychologów) i mają związek z jakimś konkretnym problemem, sytuacją, wydarzeniem. Nie mają tzw. osoby „prowadzącej”, która czuwałaby nad procesami w niej zachodzącymi, sposobami komunikacji, oceną czy ostracyzmem jak w powyższym przykładzie.

Grupy wsparcia mogą funkcjonować przy jakiejś organizacji lub niezależnie. Mogą być płatne bądź darmowe. Środki na opłacenie kosztów spotkań grup wsparcia można próbować pozyskać m.in. z projektów (miejskich, wojewódzkich, grantowych i innych) lub od darczyńców. 

Profesjonalne grupy wsparcia prowadzą psycholodzy bądź psychoterapeuci. Grupy tego typu redukują lęk, niepokój, poczucie izolacji wywołane jakąś konkretną sytuacją, wydarzeniem. Podstawowymi czynnikami leczącymi są: uniwersalność oraz uczenie się przez obserwację. Sprzyjają rozwijaniu nowych mechanizmów radzenia sobie z trudnościami i wzmagają pojawienie się nowych strategii działania. W zasadzie jedne i drugie wypełnią te same potrzeby i ich sposób działania jest dość podobny. Podstawowe rozróżnienie dotyczy tego, że profesjonalne mogą bazować na programie, mają strukturę, określony czas, prowadzących – czyli wszystko to, co możemy rozumieć jako ramy. Grupy wsparcia profesjonalne różnią się od grup samopomocowych również tym, że nad spotkaniem i wspólną pracą czuwa profesjonalista. Ponadto, w grupie jest moderator, czyli osoba, która uporała się już z danym problemem i swoim zachowaniem, swoją wiedzą oraz obecnością, może dawać innym nadzieję, że również mają szansę na pokonanie trudności.

W Polsce najprężniej działają grupy profesjonalne organizowane przy szpitalach onkologicznych i prowadzone przez psychologów, samopomocowe grupy wsparcia dla osieroconych oraz działające od lat grupy AA. Okazuje się jednak, że zapotrzebowanie na tworzenie grup wsparcia jest ogromne. Od kilu lat współprowadzę szkolenia z zakresu prowadzania profesjonalnych grup wparcia i uczestnicy (psycholodzy i niepsycholodzy) twierdzą, że grupy wsparcia powinny funkcjonować przy większości zakładów pracy, umożliwiając pracownikom, szczególnie budżetówki zajmującej się działaniami pomocowymi, możliwość odreagowania napięcia i profilaktyki zdrowia psychicznego.

Co jeszcze warto wiedzieć o grupach wsparcia?

 1. Grupa wsparcia, często nazywana jest grupą wzajemnej pomocy.
 2. Cechą charakterystyczną grupy wsparcia jest to, że tworzą ją osoby o równym wobec siebie statusie, połączone wspólnym problemem i chęcią radzenia sobie z nim.
 3. Pomoc może przyjmować formę dostarczania pożytecznych informacji, relacjonowania własnych doświadczeń związanych z danym problemem, słuchania i akceptacji doświadczeń innych, empatycznego zrozumienia i nawiązania kontaktów społecznych z osobami o podobnych doświadczeniach.
 4. Przynależność do grupy wsparcia pomaga zwalczać własną bezradność, zwiększa świadomość uczestników na swój temat, na temat własnych pragnień, dążeń, celów, a także pozwala uzyskać nowe umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, zdrowotnych, które zaburzają funkcjonowanie w życiu codziennym.
 5. Dobrze zorganizowana – działająca pod opieką doświadczonych psychologów – grupa stanowi nie tylko niewyczerpalne źródło wsparcia emocjonalnego, ale daje także bezpieczną przestrzeń do dzielenia się uczuciami, które w warunkach zewnętrznych są z różnych powodów tłumione. W przestrzeni grupy każdy uczestnik jest traktowany indywidualnie i podmiotowo, z zachowaniem głębokiego szacunku wobec sposobu przeżywania, wyznania, potrzeb, gotowości do mówienia o problemie bądź jej braku, a także oczekiwań.
 6. Grupy prowadzone są w oparciu o wiedzę z zakresu psychologii i innych nauk humanistycznych. Dzięki temu zapewniają poczucie uniwersalności problemu oraz łagodzą społeczne piętno stygmatyzacji osób doświadczających trudności w różnych wymiarach. Profesjonalne grupy wsparcia z reguły mają określoną logiczną strukturę i konkretny cel.
 7. Uczestnictwo w grupie wymaga dużego wysiłku emocjonalnego, gotowości na skonfrontowanie się z rzeczywistością. Jednocześnie daje uczestnikom poznawczą wiedzę, np. że napięcie emocjonalne nie będzie trwało bez końca. Grupy mogą koncentrować się na urazie, w związku z tym prowadzący przede wszystkim dbają, by stworzyć atmosferę bezpieczeństwa, intymności, zachowania tajemnicy oraz zapewniania ochrony wszystkim uczestnikom.
 8. W grupach wsparcia, podobnie jak w terapii grupowej, zachodzą fazy pracy grupy. Mówimy o stadium początkowym, fazie konfrontacji i konfliktu, fazie konsensusu i współpracy, fazie integracji osobistych potrzeb i wymagań stawianych przez zadania grupowe i wreszcie stadium końcowym, w którym wzmacniają się i utrwalają efekty pracy. W skrócie można powiedzieć, że najpierw buduje się zaufanie, następnie nabywa umiejętności porozumiewania się oraz komunikowania uczuć wraz z możliwością ich odreagowania bez ryzyka kary. Kształtuje się poczucie wspólnoty i poszukiwanie rozwiązań dla trudności. Zawierają się także przyjaźnie, co w efekcie prowadzi do poprawy psychicznego funkcjonowania członków grupy, dzięki czemu uczestnicy mogą widzieć własną sytuację życiową z innej niż dotychczas perspektywy.

Dla kogo grupa wsparcia, dla kogo psychoterapia grupowa?

Grupy wsparcia kierowane są do osób, które nie cierpią na poważne zaburzenia psychiczne. Dla osób, które potrzebują zrozumienia konkretnego problemu, bez zagłębiania się i analizowania zależności przeszłość–teraźniejszość (co jest istotą terapii grupowej). Istotne podczas wstępnej konsultacji jest uświadomienie potencjalnemu uczestnikowi różnic pomiędzy psychoterapią grupową a grupą wsparcia. Terapeuta (nie lider) prowadzący grupę wsparcia nie tylko pomaga członkom grupy dostrzegać i wskazywać nieprzystosowanie czy patologiczne aspekty zachowania, lecz do jego zadań należy pomoc uczestnikom we wzajemnym wspieraniu się i zauważaniu dobrych, mocnych stron u innych osób. Często ma dokładny plan działania, stosuje ustrukturalizowane ćwiczenia, grupowe rozwiązywanie problemów, a także udziela rad. Grupy wsparcia pracują na zasobach, a uczestnicy mogą się ze sobą kontaktować i spotykać (co jest niemożliwe w terapii grupowej).

Czynniki terapeutyczne w grupach wsparcia

We wszystkich rodzajach grup wykorzystuje się specyficzne czynniki terapeutyczne. Należy je zidentyfikować, zdefiniować oraz omówić z uczestnikami, ponieważ pozwolą na dokonanie zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu i rozumieniu trudności. Jeden z najbardziej znanych amerykańskich psychiatrów i terapeutów grupowych Irvin 
D. Yalom wskazał czynniki, które sprawiają, że grupy wsparcia są skuteczne. Wymienia wśród nich między innymi:

Wzbudzanie nadziei
Nadzieja to konieczny czynnik do wprowadzenia zmian, daje bowiem poczucie, że zmiana jest realna i możliwa.
Uniwersalność 
W grupie czujemy się, że nie jesteśmy osamotnieni ze swoimi troskami, a problemy dotykające poszczególne osoby są powszechne i uniwersalne dla ludzi.
Funkcja informacyjna i psychoedukacyjna
To działanie już samo w sobie stanowi formę pomocy psychologicznej. Jest ono bardzo ważne z perspektywy osoby, która chce uporać się z problemem.
Naśladowanie
Uczestniczenie w grupie daje nam możliwość sprawdzenia nowych sposobów radzenia sobie. Porównywanie się z innymi osobami kształtuje naszą wiedzę o sobie, a co za tym idzie – nasz rozwój.
Funkcja katharsis
W tym grupy wsparcia sprawdzają się bardzo dobrze, ponieważ zapewniają bezpieczną przestrzeń do odreagowania emocji.

Zasady w grupach wsparcia

Dobrowolności uczestnictwa
Konieczne jest, aby osoby potrzebujące wsparcia chciały w spotkaniach grup uczestniczyć oraz zdawały sobie sprawę z realizowanych w ten sposób celów. Źródłem licznych niepowodzeń bywa sytuacja, gdy na pracy grupy bardziej zależy prowadzącemu niż samym uczestnikom.
Poszerzania realizowanych celów o uczenie się różnych zachowań
Czynnikiem skutecznie przeciwdziałającym niepowodzeniom w pracy grupy jest nabywanie umiejętności dobrego kontaktu interpersonalnego oraz rozumienia innych ludzi.
Partnerstwa
Profesjonalista jest równoprawnym członkiem grupy a wszyscy uczestnicy są traktowani jako osoby, które łączy potrzeba wspólnoty, a nie fakt posiadania trudności.
Uczestnicy mówią sobie po imieniu, wspólnie spędzają przerwy co sprzyja wzrostowi poczucia współodpowiedzialności za efekty pracy grupy, a malejący dystans zapobiega oczekiwaniu rad od prowadzącego.
Występowania profesjonalisty w określonej roli 
Uczestniczenie w grupie wsparcia nie może być dla lidera formalnego jedynie stosowaniem posiadanej wiedzy i umiejętności, ale powinien on mieć osobistą satysfakcję ze spotkań.
Odbywania spotkań zgodnie z wypracowanymi i przyjętymi normami oraz regułami
Najważniejsze jest przestrzeganie zakazu przekazywania poza grupę informacji o tym, co się w niej dzieje. Dbałość o przestrzeganie reguł wiąże się z rolą lidera formalnego. W miarę upływu czasu zachowania niezgodne z przyjętymi normami i regułami pojawiają się coraz rzadziej, a ingerencje prowadzącego są zastępowane przez pozostałych członków grupy.

Tab. 1. Grupa wsparcia vs. psychoterapia grupowa

 

Grupa wsparcia Psychoterapia grupowa
Skład grupy   Ludzie „zdrowi psychicznie”, doświadczający poczucia osamotnienia, wyobcowania, w sytuacji kryzysowej, ale również osoby bez trudności – nastawione na rozwój osobisty Pacjenci wymagający leczenia
Realizowane cele   Uzyskanie przeświadczenia
„nie jestem sam”
Dokonanie głębokich zmian w zachowaniu wraz z ustąpieniem objawów oraz pełne usamodzielnienie pacjenta w myśl zasady „poradzę sobie sam”
Prowadzący terapeuci Prowadzący liderzy są równorzędnymi partnerami, służącymi własnym doświadczeniem. Proces dokonywania zamian w zachowaniu opiera się 
na wymianie wzajemnych informacji, oraz na relacjach między uczestnikami
Psychoterapeuta. Proces dokonywania zmian w zachowaniu, opiera się na hierarchicznym związku terapeuta–pacjent

Źródło: I. Yalom Psychoterapia grupowa

Grupy wsparcia a praca socjalna

Pracownicy socjalni dzięki znajomości rodzin i środowiska są w stanie świetnie doprecyzować potrzeby pojawiające się wśród podopiecznych. Po dokładnym zbadaniu zasobów i potrzeb są w stanie podjąć odpowiednie działania w kierunku, między innymi, inicjowania różnego rodzaju grup wsparcia zarówno profesjonalnych, jak i samopomocowych. Dobrym rozwiązaniem wydaje się być początkowo tworzenie grupy, którą będą prowadzić profesjonaliści po to, by z czasem taka grupa mogła zamienić się w samopomocową. Pomyślmy o grupie dla kobiet długotrwale bezrobotnych, której podstawowym celem mogłoby być zwiększenie umiejętności w obszarze sposobów poszukania pracy. Większość osób bezrobotnych nie posiada wiedzy czy zdolności do przygotowania dokumentów, napisania CV, nie zna zasad rozmowy kwalifikującej do pracy i innych tego typu praktycznych umiejętności. Wprawdzie urzędy pracy proponują tego typu szkolenia, ale niejednokrotnie są one niewystarczające. Propozycja grupy wsparcia tego typu mogłoby odpowiedzieć na potrzeby środowiska. Ponieważ osoby długotrwale bezrobotne mają poczucie nieudolności i beznadziei, warto rozważyć, by taką grupę poprowadził psycholog i moderator (osoba, której udało się wyjść z tego typu sytuacji). Gdy grupa osiągnie cele i będzie w stanie sama rozwiązywać problemy, może zamienić się w samopomocową. 
Pracownicy socjalni mogą stać się animatorami grup samopomocowych, które są doskonałym sposobem ożywiania lokalnej społeczności. Wszystkie mają swoje zindywidualizowane, szczególne potrzeby, które omawia się podczas konsultacji wstępnych, o czym będzie jeszcze mowa. Jest ogromne zapotrzebowanie na tworzenia grup różnego typu, co wynika z opinii uczestników szkoleń w zakresie prowadzenia grup wsparcia. Potrzeby są spore, jednak niestety brakuje osób, które byłyby gotowe podjąć inicjatywę ich stworzenia.

Grupa wsparcia to jedna z form pomocy psychologicznej. Tworzą ją równoprawni uczestnicy, spotykający się w celu wzajemnego zapewnienia pomocy i oparcia, radzenia sobie z problemami, doskonalenia psychologicznego funkcjonowania i zwiększania skuteczności własnych działań. Źródłem tej pomocy jest wzajemny wysiłek, umiejętności i wiedza członków, często o podobnych kolejach losu i doświadczeniach życiowych.

 

Korzyści związane z uczestnictwem w grupie wsparcia

 1. Zmniejszenie poczuc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy