Dołącz do czytelników
Brak wyników

Tematu numeru

12 grudnia 2018

NR 60 (Grudzień 2018)

Co przyniósł mijający rok
Podsumowanie zmian prawnych w 2018 roku

0 667

Bieżący rok przyniósł wiele zmian w przepisach prawa, obejmujących szeroko rozumianą sferę zabezpieczenia społecznego, a w szczególności pomoc społeczną oraz świadczenia rodzinne.

Jedną z największych rewolucji w przepisach w 2018 r. była zmiana w prawie ochrony danych osobowych, wynikająca z wejścia w życie przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO). Rozporządzenie RODO wprowadza szereg zmian w zasadach przetwarzania danych osobowych. Przede wszystkim jednak wprowadza zmiany w zakresie ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, co powoduje, iż znaczenie i waga tej materii znacznie wzrośnie.
RODO szeroko reguluje zakres uprawnień przysługujących osobom fizycznym, których dane osobowe są przetwarzane. Ważniejsze jednak jest to, że skorzystanie z danego uprawnienia przez osobę będzie wiązało się z obowiązkiem podjęcia określonego działania przez administratora danych. To on będzie musiał spełnić konkretne żądanie (oczywiście o ile będzie ono zasadne). Podkreślić trzeba w tym miejscu, że część z praw przysługujących osobie, której dane są przetwarzane, administratorzy będą musieli realizować z własnej inicjatywy (nie czekając na działanie konkretnych osób fizycznych), a część będzie uzależniona od tego, czy z konkretnym żądaniem zwróci się podmiot danych (czyli będzie wymagana jego aktywność). Temat RODO był poruszany wielokrotnie na łamach „Doradcy w Pomocy Społecznej”, co również świadczy o tym, jak istotna jest zmiana.

POLECAMY

Uchwalenie nowego programu dożywiania

Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. ustanowiony został wieloletniego rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (uchwała opublikowana została w „Monitorze Polskim” z 2018 r. pod pozycją 1007). Program ten zastąpi przyjęty uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821). Przepisy dotyczące nowego programu wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku.
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 w swych założeniach zapewnić ma pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak także dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Ze środków przekazywanych gminom w ramach programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane w stołówkach, jak i te, które będą dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu, niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posił...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy