Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

22 maja 2019

NR 64 (Maj 2019)

Pozew kierownika OPS (PCPR) o alimenty na rzecz obywateli

0 1803

Kiedy i w jakim trybie kierownik ośrodka pomocy społecznej bądź kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie może pozwać obywatela o alimenty?

Zgodnie z przepisem art. 110 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.), kierownik ośrodka pomocy społecznej (na podstawie art. 112 ust. 3 ustawy – także kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie) może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. 

Punktem wyjścia do rozważań nad możliwością uzyskania alimentów od zobowiązanych do alimentacji jest przepis art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny obejmuje przede wszystkim koszty związane z zapewnieniem utrzymania i jest konsekwencją więzów, jakie łączą członków rodziny, a szerzej – obowiązku pomocy, jaką powinny sobie świadczyć osoby pozostające w stosunku bliskiego pokrewieństwa. W stosunkach między rodzicami a dziećmi (w szczególności niepełnoletnimi) obowiązek ten stanowi jeden z prawnych wyrazów zasady dobra dziecka. W stosunkach natomiast między innymi uprawnionymi jest wyrazem humanizmu nakazującego niesienie pomocy ludziom nieporadnym i ludziom starym (patrz: „Zalecenia kierunkowe w sprawie wzmożenia ochrony rodziny”, pkt XII – przyjęte Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1976 r., sygn. akt: III CZP 46/75).

POLECAMY

Kolejność osób zobowiązanych do alimentacji

W przypadku podjęcia przez kierownika OPS (PCPR) decyzji o wytoczeniu powództwa na rzecz osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej – zagadnieniem wstępnym, z którym musi się on zmierzyć, jest ustalenie do kogo, w szczególności zaś w jakiej kolejności, kierować takie powództwo. W tym miejscu należy wskazać na przepisy art. 129 Kodeksu – regulującego właśnie kolejność osób zobowiązanych do alimentacji. Zgodnie z § 1 ww. przepisu, obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. W § 2 tego przepisu uregulowano dodatkowo, że krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. W przepisie art. 132 Kodeksu uregulowano dodatkowo, iż obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. Stąd też kierownik OPS (PCPR) nie ma całkowitej swobody co do wyboru osoby, do której skieruje pozew i zobligowany jest do wytaczania powództw zgodnie z kolejnością wskazaną w ww. przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Obowiązek alimentacyjny dalszego krewnego istnieje bowiem tylko wtedy, gdy bliższy krewny nie ma możliwości wypełniania tego obowiązku, lub też, gdy bliższy krewny mimo takich możliwości nie wywiązuje się ze swych obowiązków.

Kwestia niedostatku 

W odniesieniu do osób, które nie są dziećmi, które nie są w stanie się utrzymać samodzielnie, podstawa prawna żądania alimentów zawarta została w przepisie art. 133 § 2 Kodeksu, zgodnie z którym uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. To właśnie kwestia pozostawania w niedostatku jest szczególnie istotna w odniesieniu do osób dorosłych przebywających w domach pomocy społecznej, które to ze swej natury, a zwłaszcza w świetle obowiązujących przepisów określających standard pobytu w domu pomocy społecznej (patrz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie d...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy