Zmiany w prawie pracy (cz. II)

Prawo pod lupą

Aktualnie trwają prace legislacyjne nad kolejną zmianą przepisów prawa pracy. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało dwie obszerne nowelizacje do Kodeksu pracy. Objęte pierwszym projektem nowelizacji (druk sejmowy nr 2335) zmiany dotyczące dwóch obszarów – kontroli trzeźwości pracowników oraz pracy zdalnej – są już przedmiotem prac Sejmu. Natomiast drugi projekt znajduje się jeszcze w legislacyjnej poczekalni.

Nowelizacja objęta drugim projektem, zamieszczonym na stronie Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356556), stanowić ma implementację do polskiego porządku prawnego dwóch unijnych dyrektyw: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186 z 11 lipca 2019 r., s. 105) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L Nr 188 z dnia 12 lipca 2019 r., s. 79).
Przewidziane nowelizacją zmiany obejmują w szczególności wprowadzenie nowych regulacji nie tylko do Kodeksu pracy, ale i ponad dwudziestu innych ustaw, a wśród nich – ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872), ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1133 z późn. zm.).
Poniżej dokonano omówienia najważniejszych z planowanych zmian.

POLECAMY

Nowe regulacje dotyczące umowy o pracę na okres próbny

Planowane zmiany polegają na zapewnieniu proporcjonalności okresu próbnego do przewidywanego czasu trwania umowy o pracę na czas określony i do rodzaju pracy, umożliwieniu ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem tylko wtedy, gdy pracownik będzie zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy, wprowadzeniu regulacji umożliwiającej uzgodnienie pomiędzy stronami stosunku pracy przedłużenia umowy o pracę na okres próbny o czas trwania nieobecności pracownika w pracy w przypadku, gdy pracownik był z usprawiedliwionych przyczyn nieobecny w pracy w trakcie trwania takiej umowy.
Po wprowadzeniu tych zmian art. 25 k.p. otrzyma następujące brzmienie:

  • § 1. Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas określony albo na czas nieokreślony.
  • § 2. Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, z zastrzeżeniem § 21–23, w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.
  • § 21. Strony mogą uzgodnić w umowie o pracę na okres próbny, że umowa ta przedłuża się o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności.
  • § 22. Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający:
  • 1) 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy; 2) 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy