Zmiany w prawie pracy (cz. I)

Prawo pod lupą

Kodeks pracy to jedna z najczęściej – przynajmniej w ostatnich latach – nowelizowanych ustaw. Szybko zmieniającą się rzeczywistość wymaga od ustawodawcy podejmowania prób nadążania z regulacjami prawnymi za potrzebami rynku pracy. Dowodzą tego ostatnio zaproponowane zmiany przepisów prawa pracy.

Aktualnie procedowane są dwie obszerne zmiany do Kodeksu pracy. Objęte pierwszym projektem nowelizacji (druk sejmowy nr 2335) zmiany dotyczą dwóch obszarów – kontroli trzeźwości pracowników oraz pracy zdalnej. Przed skierowaniem projektu do Sejmu w tym zakresie przeprowadzone zostały liczne konsultacje zarówno z organizacjami pracodawców, jak i związkami zawodowymi.

POLECAMY

1. Kontrola trzeźwości

Zaproponowane w nowelizacji regulacje wprowadzone do Kodeksu pracy (k.p.) umożliwiają pracodawcom wprowadzenie prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie.
Dotychczas przepisy Kodeksu pracy nie przewidywały rozwiązania umożliwiającego przeprowadzanie takiej kontroli. W zakresie kontroli trzeźwości elementy takich regulacji zawarte są w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.), której zmiana również przewidziana została w omawianej nowelizacji. Obowiązujący dotychczas art. 17 ust. 1 tej ustawy stanowi, że kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości. 
Z kolei zgodnie z art. 17 ust. 3 tej ustawy, stan trzeźwości pracowników można sprawdzać tylko w sytuacji, gdy łącznie są spełnione dwa warunki: 

  • Na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika, o którym mowa w ust. 1, badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. 
  • Zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 
  • Do badania stanu trzeźwości stosuje się przepisy, wydane na podstawie art. 47 ust. 2. W odniesieniu natomiast do procedur kontroli pracowników na obecność w organizmie środków działających podobnie do alkoholu (np. środków odurzających) – w polskim systemie prawnym nie istnieją w ogóle takie regulacje. Nie zawiera ich w szczególności ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.).

Zdaniem projektodawcy (MRiPS) brak możliwości weryfikacji, czy pracownik nie znajduje się pod wpływem substancji lub środka negatywnie wpływającego na jego zdolność psychofizyczną – w odniesieniu do pewnych grup pracowników – może zagrażać zdrowiu i życiu zarówno samego pracownika znajdującego się pod wpływem takich substancji czy środków, jak i jego współpracowników, ale również osób trzecich, a w niektórych przypadkach także mieniu, które może zostać uszkodzone bądź zniszczone, co może pociągać za sobą poważne skutki finansowe w szczególności dla pracodawcy. W skrajnych przypadkach może również doprowadzić do śmierci pracownika lub innych osób.

Jednocześnie zważyć należy, że obowiązek zachowania trzeźwości w pracy należy do podstawowych obowiązków pracowniczych, o czym świadczy choćby przewidziana w art. 108 § 2 k.p. odpowiedzialność porządkowa pracownika (za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną) czy odpowiedzialność karna na podstawie art. 44 ww. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi bądź na podstawie art.70 § 2 Kodeksu wykroczeń.

Dodane do k.p. przepisy art. 221c–221h uregulują w sposób kompleksowy możliwość sprawdzenia, czy pracownik znajduje się w stanie umożliwiającym wykonanie pracy zgodnie z wymaganiami psychofizycznymi i postępowanie w razie stwierdzenia, że pracownika do pracy dopuścić nie można.

Kontrola na obecność alkoholu w organizmie

Zgodnie z tymi regulacjami, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia, pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników. Pomimo postulatów ze strony niektórych organizacji w trakcie publicznych konsultacji projektodawca nie wyraził woli wyszczególnienia w akcie powszechnie obowiązującym, o jakie konkretnie grupy pracowników chodzi – stwierdzając, że byłoby ich zbyt dużo, aby wszystkie te grupy szczegółowo wymieniać.
Ko...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy