Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

22 maja 2019

NR 64 (Maj 2019)

Zarys zasad funkcjonowania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

0 594

Na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2192), która weszła w życie 1 stycznia 2019 r., powołany został Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (dalej: Fundusz), którego celem jest wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych. Fundusz ten jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Na jakich zasadach funkcjonuje?

Zgodnie z przepisem art. 3 ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, przychodami Funduszu są:

POLECAMY

 1. Obowiązkowe składki na Fundusz, o których mowa w art. 4; zgodnie z przepisem art. 4 ww. ustawy do obowiązkowych składek na Fundusz stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące obowiązkowych składek na Fundusz Pracy; samą zaś wysokość składki na Fundusz określa ustawa budżetowa.
 2. Danina solidarnościowa, o której mowa w rozdziale 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), zgodnie z przepisem art. 30h ust. 1 przywołanej tu ustawy, do zapłaty daniny solidarnościowej zobowiązane są osoby fizyczne w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny, którą stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu po ich pomniejszeniu o kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a ww. ustawy oraz kwoty odpowiadające dochodowi zagranicznej jednostki kontrolowanej, o których mowa w art. 30f ust. 5 ww. ustawy – odliczone od tych dochodów; zgodnie z przepisem art. 33 ust. 1 ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r., a obowiązki składania deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej i wpłaty daniny solidarnościowej podlegają wykonaniu po raz pierwszy w terminie do 30 kwietnia 2020 r.
 3. Odsetki od środków Funduszu pozostających na wyodrębnionych rachunkach bankowych, których obowiązek utworzenia wynika z obowiązujących przepisów lub umów, będących w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej realizującej zadania finansowane ze środków Funduszu.
 4. Odsetki od wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 78g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).
 5. Dodatkowa opłata, o której mowa w art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 300 z późn. zm.).
 6. Inne przychody.

Zgodnie z przepisem art. 5 ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, poboru składek na Fundusz dokonywać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Składki na Fundusz płatnik składek oblicza łącznie ze składkami na Fundusz Pracy w wysokości sumy stóp procentowych tych składek i wykazuje w deklaracji rozliczeniowej w łącznej kwocie. 

Przeznaczenie środków

W myśl przepisu art. 6 ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, środki Funduszu Solidarnościowego przeznaczane będą się na realizację:

 1. Programów rządowych i resortowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 i...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy