Zarys zasad funkcjonowania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Prawo pod lupą

Na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2192), która weszła w życie 1 stycznia 2019 r., powołany został Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (dalej: Fundusz), którego celem jest wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych. Fundusz ten jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Na jakich zasadach funkcjonuje?

Zgodnie z przepisem art. 3 ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, przychodami Funduszu są:

POLECAMY

  1. Obowiązkowe składki na Fundusz, o których mowa w art. 4; zgodnie z przepisem art. 4 ww. ustawy do obowiązkowych składek na Fundusz stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące obowiązkowych składek na Fundusz Pracy; samą zaś wysokość składki na Fundusz określa ustawa budżetowa.
  2. Danina solidarnościowa, o której mowa w rozdziale 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy