Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

13 września 2019

NR 67 (Wrzesień 2019)

Świadczenie uzupełniające dla osób niepełnosprawnych

127

W dniu 31 lipca 2019 r. uchwalona została ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500 + dla osób niepełnosprawnych) (Dz.U. z 2019 r., poz. 1622). Jakie są warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania nowego świadczenia w ramach systemu zabezpieczenia społecznego?

Zgodnie z wolą ustawodawcy, celem świadczenia uzupełniającego jest dodatkowe wsparcie dochodowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Co do zasady, o świadczenie uzupełniające ubiegać się będą mogły osoby zamieszkujące na terytorium Polski, jeżeli są:

  • obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
  • posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
  • cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 ustawy, świadczenie uzupełniające przysługiwać będzie osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Świadczenie przysługiwać będzie jednak z zastrzeżeniem, że osoby te nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1270 z późn. zm.) – tj. bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie do ukończenia 16 lat albo do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły szesnasty rok życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia dwudziestego piątego roku, a także – zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1600 zł miesięcznie.
 

Pamiętaj

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy, ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego następować będzie na wniosek osoby uprawnionej, składany odpowiednio do organu wypłacającego świadczenie emerytalno-rentowe albo rentę socjalną, a w przypadku pozostałych osób uprawnionych – do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Zgodnie z przepisem 4 ust. 1 ustawy, wysokość świadczenia uzupełniającego ustalona została na kwotę nie wyższą niż 500 zł miesięcznie, przy czym łączna kwota świadczenia uzupełniającego i innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie może przekroczyć 1600 zł miesięcznie.
Poza wymienionymi warunkami, ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w przepisie art. 4 ust. 3 stanowi, że świadczenie uzupełniające nie będzie przysługiwało osobie uprawnionej, która będzie tymczasowo aresztowana lub będzie odbywać karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osoby uprawnionej, która odbywać b...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy