Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

18 kwietnia 2019

NR 63 (Kwiecień 2019)

Świadczenia rodzinne a dziecko w rodzinie zastępczej

0 77

Jakie są zależności między prawem do zasiłku pielęgnacyjnego a pobytem dziecka w rodzinie zastępczej? W jakich przypadkach i w jakim trybie zasiłek ten przysługuje?

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. Świadczeniami rodzinnymi w rozumieniu przepisów wymienionej ustawy są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne; zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacana przez gminy; inne świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenie rodzicielskie. 

Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to (obok osoby, która ukończyła 75 rok życia, osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia) przysługuje także niepełnosprawnemu dziecku.

Przesłanki negatywne 

Obok wymienionych przesłanek pozytywnych przyznania zasiłku pielęgnacyjnego ustawa określa przesłanki negatywne, do których zalicza:

  • przysługiwanie za granicą członkom rodziny świadczeń na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
  • przysługiwanie dodatku pielęgnacyjnego osobie uprawnionej;
  • umieszczenie (pobyt) osoby uprawnionej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

W praktyce ostatnia z podanych przesłanek negatywnych wzbudza wątpliwości w odniesieniu do sytuacji, gdy osoba uprawniona (niepełnosprawne dziecko) przebywa w rodzinie zastępczej, co jest konsekwencją zawartej w przepisie art. 3 pkt 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych ustawowej definicji instyt...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy