Planowane zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

Prawo pod lupą

Z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dobiegają końca prace nad nowelizacją ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 682), której celem jest zapewnienie lepszej ochrony praw dziecka

Projektowane w nowelizacji rozwiązania zmierzają do wzmocnienia ochrony dobra dziecka przez wprowadzenie obowiązku zawiadamiania prokuratora o toczącym się przed sądem postępowaniu opiekuńczym dotyczącym dziecka oraz wskazanie warunków, w jakich powinno się odbywać wysłuchanie małoletniego, usprawnienia orzekania w zakresie świadczeń alimentacyjnych przysługujących dziecku od rodziców przez możliwość wydania nakazu alimentacyjnego z jednoczesnym ustandaryzowaniem wysokości tych świadczeń, wprowadzenia obowiązkowego postępowania informacyjnego przed wszczęciem postępowania o rozwód w celu pojednania małżonków, poprawy skuteczności wykonywania orzeczeń sądów opiekuńczych, w szczególności przez penalizację zachowań polegających na utrudnianiu kontaktów z dzieckiem po wydaniu orzeczenia przez sąd lub zawarciu ugody w tym przedmiocie.
Jak wskazano na wstępie, celem projektowanych zmian jest przede wszystkim ochrona praw małoletnich dzieci przed zachowaniami naruszającymi ich dobro. Dokonana w resorcie sprawiedliwości ocena obowiązujących obecnie rozwiązań 
doprowadziła do wniosku, że pozycja małoletniego dziecka wymaga wzmocnienia. Dotyczy to zarówno sfery prawa materialnego, jak i formalnego. W zakresie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego projektowane są zmiany w przepisach: art. 58 § la i dodanie § laa, art. 107 § 2 i dodanie § 2a, art. 109 § 1, art. 133 przez dodanie § 4, oraz dodanie art. 1331, który wprowadza instytucję alimentów natychmiastowych.

POLECAMY

Piecza naprzemienna 

W obrocie prawnym funkcjonuje pojęcie „opieki naprzemiennej” (art. 2 pkt 16, art. 5 ust. 2a oraz art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 z późn. zm.). Ustawodawca w wymienionych przepisach odwołał się do sądowych orzeczeń, rozstrzygających o wykonywaniu władzy rodzicielskiej przez rodziców pozostających w rozłączeniu, gdy dziecko jes...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy