Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

28 marca 2019

NR 62 (Marzec 2019)

Emerytury matczyne

0 45

31 stycznia 2019 r. uchwalona została ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019 r., poz. 303). Zgodnie z założeniem projektodawcy, ustawa ma na celu uhonorowanie i docenienie okresu wychowywania dzieci. Regulacja określi warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (tzw. emerytura matczyna). Podstawowym celem regulacji jest zapewnienie środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci w rodzinach wielodzietnych.

Kto jest osobą uprawnioną do pobierania tego świadczenia? Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 
ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, świadczenie może być przyznane:

 • matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci;
 • ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

Świadczenie może być także przyznane osobom, o których mowa wyżej, zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadającym po ukończeniu 16. roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. ośrodek interesów życiowych) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 10 lat, jeżeli są:

 • obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub 
 • posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub 
 • cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Świadczenie będzie przyznawane matce po osiągnięciu przez nią wieku 60 lat albo ojcu po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku gdy nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. W niektórych przypadkach organ realizujący świadczenie będzie mógł odmówić przyznania świadczenia i dotyczyć to będzie:

 • osób, które sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub którym sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej; 
 • osób, które długotrwale zaprzestały wychowywania dzieci. 

Niezależnie od powyższych okoliczności, świadczenie nie będzie przysługiwało osobie, która będzie tymczasowo aresztowana lub będzie odbywać karę pozbawienia wolności, chyba że kara pozbawienia wolności będzie odbywana w systemie dozoru elektronicznego. Świadczenie nie będzie przysługiwało również osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emer...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy