Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

28 marca 2019

NR 62 (Marzec 2019)

Emerytury matczyne

0 505

31 stycznia 2019 r. uchwalona została ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019 r., poz. 303). Zgodnie z założeniem projektodawcy, ustawa ma na celu uhonorowanie i docenienie okresu wychowywania dzieci. Regulacja określi warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (tzw. emerytura matczyna). Podstawowym celem regulacji jest zapewnienie środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci w rodzinach wielodzietnych.

Kto jest osobą uprawnioną do pobierania tego świadczenia? Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 
ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, świadczenie może być przyznane:

POLECAMY

 • matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci;
 • ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

Świadczenie może być także przyznane osobom, o których mowa wyżej, zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadającym po ukończeniu 16. roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. ośrodek interesów życiowych) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 10 lat, jeżeli są:

 • obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub 
 • posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub 
 • cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Świadczenie będzie przyznawane matce po osiągnięciu przez nią wieku 60 lat albo ojcu po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku gdy nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. W niektórych przypadkach organ realizujący świadczenie będzie mógł odmówić przyznania świadczenia i dotyczyć to będzie:

 • osób, które sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub którym sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej; 
 • osób, które długotrwale zaprzestały wychowywania dzieci. 

Niezależnie od powyższych okoliczności, świadczenie nie będzie przysługiwało osobie, która będzie tymczasowo aresztowana lub będzie odbywać karę pozbawienia wolności, chyba że kara pozbawienia wolności będzie odbywana w systemie dozoru elektronicznego. Świadczenie nie będzie przysługiwało również osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury.

Ważne

Osoba, której zostanie przyznane świadczenie, będzie obowiązana do informowania organu rentowego o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia lub wysokość wypłacanego świadczenia i przedkładania żądanych środków dowodowych. W przypadku gdy osoba ta utrudniać będzie wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy, organ rentowy będzie mógł w drodze decyzji wstrzymać wypłatę świadczenia do chwili podjęcia przez tę osobę współpracy z organem.


Postępowanie o udzielenie świadczenia

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, ustalenie prawa do świadczenia następuje odpowiednio na wniosek matki albo ojca dzieci, składany w jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a jeżeli do wydania decyzji w sprawie przyznania świadczenia właściwy jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – w jednostce organizacyjnej KRUS. Organy te będą następnie wypłacać świadczenie po uprzednim wydaniu decyzji o przyznaniu świadczenia. Obok danych dotyczących wnioskodawcy, do wniosku konieczne będzie dołączenie aktów urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem, informacji o numerach PESEL dzieci oraz oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia. Należy wskazać w tym miejscu, że zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ww. ustawy, w celu przyznania prawa do świadczenia oraz ustalenia jego wysokości wnioskodawca obowiązany będzie do przedstawiania okoliczności faktycznych, mających wpływ na przyznanie prawa lub ustalenia wysokości świadczenia i przedkładania żądanych środków dowodowych. W przypadku nieprzedstawienia wymaganych okoliczności faktycznych lub środków dowodowych organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje wydanie decyzji o odmo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy