Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

28 lutego 2019

NR 61 (Luty 2019)

Dyscyplina
finansowa w OPS

274

Jak kształtują się ogólne zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i jakie konsekwencje grożą za niedopełnienie obowiązków przez OPS.

Obowiązująca od 1 lipca 2005 r. ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.) określa zasady i zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, organy właściwe oraz postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jak kształtują się ogólne zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Zgodnie z przepisem art. 19 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, która popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych określony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych ponosi także osoba, która wydała polecenie wykonania czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych. Obok popełnienia czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych, warunkiem odpowiedzialności jest przypisanie winy osobie, która taki czyn popełniła. Należy wskazać w tym miejscu, że nie można przypisać winy, jeżeli naruszenia nie można było uniknąć, mimo dołożenia staranności wymaganej od osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązku, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych. Z drugiej  strony nieświadomość tego, że działanie lub zaniechanie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, nie wyłącza odpowiedzialności, chyba że nieświadomość ta była usprawiedliwiona (art. 23 ust. 1 ustawy).

 

PAMIĘTAJ
W myśl przepisu art. 21 ww. ustawy, naruszenie dyscypliny finansów publicznych uważa się za popełnione w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany. Za czas, w którym sprawca zaniechał działania, uważa się dzień następujący po upływie terminu, w którym określone działanie powinno nastąpić.

 

Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 ustawy, nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych działanie lub zaniechanie, którego przedmiotem są środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej jednorazowo, a w przypadku więcej niż jednego działania lub zaniechania – łącznie w roku budżetowym, kwoty minimalnej, którą jest kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 

WAŻNE
Okoliczności związane z wystąpieniem zdarzenia losowego, jak również w sytuacji, w której stopień szkodliwości dla finansów publicznych jest znikomy powodują, że odpowiednio – zgodnie z przepisem 
art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy – nie dochodzi się odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Należy pamiętać, że osoba, która naruszyła dyscyplinę finansów publicznych wskutek wykonania polecenia przełożonego albo kierownika jednostki, albo dysponenta środków publicznych, organu nadzorującego lub organu założycielskiego – nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli przed wykonaniem polecenia zgłosiła pisemnie zastrzeżenie i pomimo tego zastrzeżenia, otrzymała pisemne potwierdzenie wykonania polecenia albo polecenie nie zostało odwołane – zmienione. W takim przypadku odpowiedzialność ponosi osoba, która podpisała się pod pisemnym poleceniem wykonania polecenia, a przy braku takiego dokumentu – osoba, która wydała polecenie.

 


Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Na ogólnych zasadach, określonych w przepisie art. 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają:

 • osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych albo organu zarządzającego podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, lub zarządzającego mieniem tych jednostek lub podmiotów;
 • kierownicy jednostek sektora finansów publicznych;
 • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych lub inne osoby, którym odrębną ustawą lub na jej podstawie powierzono wykonywanie obowiązków w takiej jednostce, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych;
 • osoby wykonujące w imieniu podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, czynności związane z wykorzystaniem tych środków lub dysponowaniem tymi środkami.
   

Podstawowe naruszenia dyscypliny finansów publicznych

W przepisach art. 5 do 18c ustawy opisane zostały czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Do podstawowych czynów tego typu zalicza się między innymi:

 • nieustalenie należności jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo ustalenie takiej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;
 • niepobranie lub niedochodzenie należności jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;
 • niezgodne z przepisami umorzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych, odroczenie jej spłaty lub rozłożenie spłaty na raty albo dopuszczenie do przedawnienia tej należności;
 • nieprzekazanie w terminie do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego;
 • niedokonanie w terminie wpłaty do budżetu w należnej wysokości dochodów przez jednostkę budżetową, nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy albo nadwyżki środków finansowych przez agencję wykonawczą;
 • przeznaczenie dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżetową na wydatki ponoszone w tej jednostce;
 • przekazanie lub udzielenie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu przekazywania lub udzielania dotacji;
 • niezatwierdzenie w terminie przedstawionego rozliczenia dotacji;
 • nieustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu;
 • wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację;
 • nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji;
 • niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości;
 • dokonanie zmiany w budżecie lub planie, stanowiącym podstawę gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych, bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia;
 • dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków;
 • przeznaczenie środków rezerwy na inny cel niż określony w decyzji o ich przyznaniu;
 • nieopłacenie w terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych: składek na ubezpieczenia społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na Fundusz Pracy, składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych albo ich opłacenie w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;
 • zaciągnięcie lub zmiana zobowiązania bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy