Autor: Barbara Kamińska

Prawnik, absolwentka WPiA UAM w Poznaniu, aplikant III roku aplikacji radcowskiej w Kancelarii Adwokata Krzysztofa Jakubca, www.kancelaria-jakubiec.pl.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu

Instytucja pomocy społecznej ma możliwość przyznawania określonej pomocy w postaci zasiłków celowych, jednak nie należy zapominać o fakcie, że w pewnych okolicznościach może również zażądać ich zwrotu.

Czytaj więcej

Zmiana czy uchylenie – kiedy należy zmienić, a kiedy uchylić decyzję przyznającą świadczenia z pomocy społecznej?

Organ pomocy społecznej, który przyznaje danej osobie świadczenie z pomocy społecznej zawsze bierze pod uwagę sytuację życiową i majątkową osoby ubiegającej się o świadczenie na dzień wydania decyzji administracyjnej w tym przedmiocie. Biorąc pod uwagę skalę i zakres udzielanej pomocy społecznej, nieuniknione są sytuacje, kiedy w trakcie pobierania świadczenia z pomocy społecznej ulegnie zmianie stan prawny lub faktyczny dotyczący świadczeniobiorców albo też ujawnione zostaną fakty świadczące o tym, że świadczeniobiorca wprowadził w błąd organ administracji co do swojej sytuacji dochodowej lub też nie poinformował o jej zmianie w trakcie pobierania świadczenia.

Czytaj więcej

Jakie prawa ma ofiara przemocy domowej?

Przemoc domowa stanowi powszechny problem, który dotyka bardzo wiele rodzin w Polsce. Z uwagi na skalę problemu ustawodawca wyposażył osoby pokrzywdzone w narzędzia, które mają zapobiegać przemocy domowej i umożliwić pokrzywdzonym uwolnienie się od sprawców przestępstw.

Czytaj więcej

Jak wydać decyzję zgodną z Kodeksem postępowania administracyjnego?

Decyzja jest podstawowym aktem wydawanym przez wszystkie urzędy i organy administracji. Rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji. Poprawne wydanie decyzji wymaga spełnienia szeregu wymogów, a ich uchybienie może skutkować unieważnieniem decyzji.

Czytaj więcej

Zatrudnienie pracowników socjalnych

Pracownicy socjalni są grupą zawodową posiadającą szczególny status, który wynika z ustawy o pomocy społecznej.
Przepisy uwzględniają wyjątkowy charakter pracy pracowników socjalnych, dając im nie tylko dodatkową ochronę w zakresie prewencji ich życia i zdrowia, ale też dodatkowe uprawnienia pracownicze.

Czytaj więcej

Nadchodzą zmiany w świadczeniach alimentacyjnych

Od wielu miesięcy trwają zintensyfikowane prace nad wprowadzeniem zmian w zakresie poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Projektowane zmiany są odpowiedzią na od dawna zgłaszane przez środowiska prawnicze postulaty. Ustawodawca wychodzi naprzeciw jednemu z najpoważniejszych problemów, jakim jest niedopełnianie przez rodziców obowiązków alimentacyjnych wobec dzieci, powodujące narażanie małoletnich na niemożność zaspokojenia ich podstawowych potrzeb życiowych.

Czytaj więcej

Nowe kryteria dochodowe w świadczeniach pieniężnych z pomocy społecznej

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, weryfikacja kryteriów dochodowych jest dokonywana co trzy lata – ostatnia miała miejsce w 2015 roku, dlatego kolejna przypada na rok bieżący. Jak zatem obecnie wyglądają kryteria dochodowe oraz wysokości świadczeń w pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnym i zmiany wysokości zasiłku pielęgnacyjnego?

Czytaj więcej

Ustalanie właściwości miejscowej organu pomocy społecznej

Problematyka ustalania właściwości miejscowej organu pomocy społecznej w sprawach ustalania prawa do świadczeń z pomocy społecznej jest kwestią wysoce problematyczną i skomplikowaną. Powodem problemów jest nie tylko mnogość i różnorodność świadczeń, ale też rozproszenie regulacji dotyczących poszczególnych świadczeń w wielu aktach prawnych i brak definicji legalnych wyjaśniających znaczenie pojęć istotnych z punktu widzenia przyznania prawa do zasiłków.

Czytaj więcej